Pytanie
Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej dokonywane jest w walucie otrzymanej zaliczki, według średniego kursu z dnia jej wypłacenia. Natomiast przy wycenie dla celów podatku dochodowego należy stosować kurs z dnia poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.
Czy różnica, jaka ewentualnie powstanie pomiędzy kwotą wypłaconą pracownikowi w zł, obliczoną na podstawie rozporządzenia (według kursu z dnia zaliczki), a wyceną kosztu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym (według kursu z dnia poprzedzającego dzień poniesienia kosztu) będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów lub przychód podlegający opodatkowaniu?
Czy przy różnicach kursowych, o których mowa jest w ustawie o podatku dochodowym, zarówno poniesiony koszt jak i zapłata nie powinny być dokonane w walutach obcych?