Odpowiedź:
Remont instalacji kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym został zwolniony z konieczności uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego do przeprowadzenia tego rodzaju prac budowlanych nie jest konieczne dokonanie zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzasadnienie:
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) – dalej pr. bud., instalacja kanalizacyjna (stanowiąca w istocie zespół urządzeń służących do odprowadzania wód deszczowych oraz ścieków komunalnych i przemysłowych) jest niczym innym, jak urządzeniem budowlanym.

Przez urządzenie budowlane bowiem, w myśl art. 3 pkt 9 pr. bud. należy rozumieć takie urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Jak widać, z przytoczonego wyżej przepisu urządzenia techniczne (a więc także instalacje) stanowią urządzenia budowlane. W wypadku instalacji kanalizacyjnej, nie ma najmniejszych wątpliwości, że stanowi ona immanentną część innego obiektu (w tym wypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego) i umożliwia jego działanie zgodnie z przeznaczeniem. W tym kontekście należy podkreślić, że zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1c pr. bud. pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie urządzeń budowlanych.

Ponadto, w art. 30 pr. bud., który z kolei stanowi katalog obiektów i robót, co do realizacji których ustawodawca przewidział konieczność dokonania zgłoszenia, remont lub przebudowa urządzeń budowlanych nie został ujęty. Stąd należy stwierdzić, że wykonywanie tego rodzaju prac budowlanych nie jest związane ani z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę, ani nie jest związane z koniecznością dokonania zgłoszenia.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami