Szlamy z mycia, oczyszczania odwirowywania i oddzielania surowców z roślin uprawnych – chodzi tu o skórki z obierania ziemniaka – czy również w tym przypadku wytwórca odpowiada za odpowiednie zastosowanie? Czy wystarczy, że przekaże się im badania odpadów, a dobór dawki i zastosowanie spoczywa na odbiorcy?

Odpowiedź:
Przekazanie odpadów podmiotowi posiadającemu zezwolenie na gospodarowanie nimi zwalnia z odpowiedzialności za te odpady.
Poza obowiązkiem badań komunalnych osadów ściekowych nałożonym na ich wytwórcę przepisy nie wskazują, kto ma takie badania wykonywać w przypadku innych odpadów wykorzystywanych w celach przyrodniczych.

Uzasadnienie:
Jeżeli rolnik uzyskał zezwolenie na przetwarzanie odpadów w procesie R10, to wytwórca tych odpadów po przekazaniu ich jest zwolniony z odpowiedzialności za ich prawidłowe zastosowanie, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987) – dalej u.o. W takim przypadku rolnik nie jest traktowany jako osoba fizyczna, która przyjmuje odpady do wykorzystania na potrzeby własne. Rodzaje odpadów i warunki ich wykorzystania w procesie R10 określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 20.01.2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U. z 2015 r. poz. 132) – dalej r.p.o.

Za prawidłowe zastosowania odpadów dopuszczonych przez r.p.o do wykorzystania w procesie R10 odpowiada rolnik posiadający zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

Ani u.o., ani r.p.o. nie wskazuje podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie badań gleby i ziemi oraz odpadów wykorzystywanych w celach rolniczych. Jedynie obowiązek wykonania ww. badań nałożony na wytwórcę odpadów dotyczy komunalnych osadów ściekowych. Wyrażenie użyte w r.p.o. "posiadacz odpadu dysponuje wynikami badań potwierdzającymi jakość odpadów i jakość gleb, na których odpady mają być stosowane" należy więc interpretować w ten sposób, że przed zastosowaniem danej partii odpadów podmiot je stosujący musi posiadać aktualne badania odpadów i gleby wykonane przez laboratorium akredytowane dotyczące tych odpadów w celu ustalenia właściwej dawki. Nie jest również rozstrzygnięta kwestia, czy każda partia odpadów wytwarzanych przez jednego wytwórcę w tych samych warunkach powinna być badana.

Natomiast kwestia, czy badania te wykona wytwórca odpadów, czy podmiot je stosujący, jest otwarta. Jednakże podmiot stosujący odpady na swoim gruncie może uzależnić ich przyjęcie od uprzedniego wykonania ich badań oraz badań gleby przez wytwórcę lub innego posiadacza, który przekazuje odpady. Należy przy tym pamiętać, że poboru próbek gleby powinno dokonać laboratorium akredytowane.

Piotr Ćwiek, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska
Odpowiedzi udzielono 24.08.2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów