Odpowiedź:
Przedsiębiorca opróżniający zbiorniki bezodpływowe i transportujący nieczystości ciekłe nie może stosować wyższych stawek, niż stawki górne określone w uchwale rady gminy podjętej na podstawie art. 6 ust. 2 u.u.c.p.g. Oznacza to, że może on oferować usługobiorcom niższe stawki niż określone w ww. uchwale, ale nie wyższe niż stawki tam określone.

Podejmując uchwałę w trybie art. 6 ust. 2 u.u.c.p.g., rada gminy powinna w niej zamieścić zapis, że uchwalone stawki stanowią jednocześnie górną cenę, jaką mogą stosować przedsiębiorcy posiadający zezwolenie wójta na świadczenie usług wynikających z art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 i 2 u.u.c.p.g.

Przedsiębiorcy, który narzuca odbiorcom usług stawki w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wyższe niż uchwalone w trybie art. 6 ust. 2 u.u.c.p.g., można postawić zarzut popełnienia wykroczenia przeciwko interesom konsumentów, o którym mowa w art. 138 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1094).

Piotr Ćwiek, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska
Odpowiedzi udzielono 2.02.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów