Pytanie
Nasza placówka (szkoła publiczna) podlega przepisom ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników nie będących nauczycielami z 1998 r. (zmieniany w 2005 r. i 2012 r.). Układ ten zawiera przepis dotyczący wynagradzania pracy w godzinach nadliczbowych, który stanowi dokładne powtórzenie art. 1511 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., czyli przyznaje oprócz normalnego wynagrodzenia również stosowne dodatki (50% lub 100%). Z kolei art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)– dalej u.p.s., takich dodatków nie przewiduje, a pracownikowi przyznaje prawo wyboru między wynagrodzeniem, a czasem wolnym.
W związku z powyższym, czy możemy wypłacać dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych?
Jak powinna wyglądać procedura wydawania polecenia pracy w godzinach nadliczbowych i dokonywania wyboru przez pracownika sposobu rekompensaty "nadliczbówek"?