Pytanie
Spółka zawarła umowę na dostawę energii elektrycznej z dostawcą tej energii. Dostawca przesłał do spółki, zgodnie z umową, ofertę cenową na kolejny rok w wysokości 183,00 zł/MWh. Spółka, zgodnie z zapisami umowy, ofertę przyjęła i potwierdziła przyjęcie proponowanej ceny w wysokości 183,00 zł/MWh, po czym dostawca wycofał się z tej oferty i przesłał nową z ceną 283,00 zł/MWh, co dla spółki stanowi wzrost w stosunku do obowiązującej ceny o 65%. Powstał spór, który rozstrzygnie sąd.
Czy spółka powinna odliczyć podatek naliczony VAT w wysokości wykazanej w fakturze za dostawę energii elektrycznej, czy tylko do wysokości akceptowanej, zgodnie z niższą ceną?