Pytanie
We wrześniu 2010 r. przekazaliśmy do użytkowania przez naszych pracowników oraz kontrahentów parking samochodowy. Od października 2009 r. rozpoczęliśmy jego amortyzację. Natomiast od stycznia 2011 r. wartość początkową parkingu zadeklarowaliśmy jako podstawę do naliczenia podatku od nieruchomości. W 2012 r. ruszyły prace nadzorowane przez urząd miasta w zakresie budowy drogi dojazdowej do nowo tworzonej specjalnej strefy ekonomicznej i wówczas okazało się, że parking będący własnością naszej spółki i według posiadanej dokumentacji geodezyjnej posadowiony w granicach naszych gruntów, po przeprowadzonych pomiarach na całej powierzchni znajduje się na gruncie, którym włada urząd miasta. Wg założonych planów zagospodarowania tamtejszego terenu po gruncie, na którym położony jest nasz parking należało przeprowadzić prace związane z doprowadzeniem instalacji do SSE oraz częściowo drogę. W związku z tym parking został rozebrany przez wykonawcę prac ziemnych i drogowych. Przedstawiciel urzędu miasta natomiast uzgodnił z nami, że parking zostanie odbudowany na nieco mniejszej powierzchni. W związku z tym środek trwały został zlikwidowany, zaś wartość nieumorzona została zaewidencjonowana na koncie "Środki trwałe w budowie" w oczekiwaniu na odbudowę i ponowne przekazanie do użytkowania ujmując go w ewidencji środków trwałych. Aktualnie zakończone zostały prace związane z doprowadzeniem drogi i instalacji do SSE, jednak parking zgodnie z przyrzeczeniem urząd miasta nie został odbudowany. W związku z tym zarząd spółki podjął decyzję o rezygnacji z tego parkingu. Wobec tego z ewidencji "Środki trwałe w budowie" powinniśmy wyksięgować wartość nie umorzoną parkingu i obciążyć nią "Pozostałe koszty operacyjne"
Czy w tej sytuacji jesteśmy zobowiązani do korekty VAT w odniesieniu do wydatków, od których ten podatek został odliczony?