Pytanie
Spółka ubezpiecza należności w towarzystwie ubezpieczeniowym, za powyższe opłaca składki, a także utrzymuje rozbudowany dział windykacji, który pilnuje, aby procedury wymagane przez ubezpieczyciela były realizowane. Pytanie dotyczy ulgi na złe długi według stanu prawnego przed 1 stycznia 2013 r.
Czy po wypłacie odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe spółka może traktować należności, za które otrzymano odszkodowanie jako wierzytelności nieściągalne i wobec tych należności skorzystać z ulgi na złe długi?
Według spółki otrzymanie odszkodowania nie jest uregulowaniem wierzytelności w jakiejkolwiek formie, traktowanie odszkodowania jako uregulowanie wierzytelności jest niezgodne z ideą przepisów dotyczących ulgi za złe długi, stawiając dłużnika w pozycji uprzywilejowanej, tj. dłużnik w dalszym ciągu nie zapłacił faktur, a więc ma towar "za darmo", a oprócz tego odniósł korzyść, odliczając podatek VAT. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest uprawnione do skorzystania z ulgi na złe długi, natomiast wierzyciel, czyli spółka ponosi koszty zawartej polisy, utrzymania rozbudowanego działu windykacji, a także udziału własnego w odszkodowaniu. Idea ulgi na złe długi zakładała, że ulga ta będzie neutralna - sprzedawca skoryguje VAT należny, natomiast nabywca skoryguje VAT naliczony. A w przedstawionym stanie faktycznym tak się nie dzieje. Korzystny dla podatnika jest wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 r., który uznaje, że cesja wierzytelności nie jest uregulowaniem wierzytelności w jakiejkolwiek formie.