Pytanie
W firmie transportowej zakupiono nowy ciągnik siodłowy od dealera. W związku z tym, że ciągnik uległ awarii, w ramach reklamacji został oddany do sprzedawcy w celu naprawy. Na okres załatwiania reklamacji dealer oddał firmie transportowej niedpłatnie ciągnik zastępczy na podstawie umowy użyczenia pojazdu. W umowie zapisano, że użyczony pojazd będzie wykorzystywany wyłącznie w celu promowania firmy producenta ciągnika i dealera.
Czy w tej sytuacji powstaje u firmy transportowej biorącej pojazd w użyczenie przychód w działalności?
Jeśli tak, to w jakiej wysokości należy go ustalić, jeśli w umowie nie ma takich ustaleń i jaką dokumentację do tego sporządzić (fakturę czy notę)?