Pytanie
Inwestor w 2007 r. wystąpił do organu I instancji z wnioskiem o wydanie pozwolenia na rozbudowę budynku magazynowo-biurowo-handlowego. Budynek ten został wybudowany na podstawie decyzji pozwolenia na budowę w 2005 r. Decyzja została zaskarżona do WSA, a następnie do NSA. Wobec powyższego organ I instancji zawiesił postępowanie na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. NSA oddalił skargę kasacyjną wskazując, że planowana budowa jest niezgodna z mpzp. NSA wskazał, iż według planu budowa budynku znajduje się na terenie przeznaczonym pod mieszkalnictwo i usługi. Planowanej budowy budynku magazynowo-biurowo-handlowego nie można zaliczyć do funkcji usługowej, czy mieszkalnej. Wobec wydania wyroku NSA, organ I instancji podjął z urzędu zawieszone postanowienie w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę budynku magazynowo-biurowo-handlowego. Od powyższego postanowienia zażalenie złożył skarżący. Wskazać należy, iż organ I instancji nie zakończył postępowania z wyżej wskazanego wyroku WSA.
Czy organ odwoławczy może utrzymać w mocy postanowienie, bez zakończenia postępowania zgodnie z zaleceniami WSA dotyczącymi budowy budynku magazynowo-biurowo-handlowego?