Przedsięwzięcie uzyskało decyzję środowiskową oraz pozwolenie na budowę. Inwestor musi wprowadzić zmiany do projektu budowlanego i uzyskać zmianę pozwolenia na budowę.
Czy należy wystąpić o decyzję środowiskową dla całego przedsięwzięcia czy dla planowanych zmian?
Niezależnie od powyższego rozstrzygnięcia, czy organ wydający decyzję środowiskową powinien podjąć jakieś czynności w stosunku do pierwszej decyzji środowiskowej mając na uwadze zapisy art. 72 ust. 5 ww. ustawy (dla jednego przedsięwzięcia jedna decyzja środowiskowa)?
W przypadku możliwości kwalifikowania tylko zmian, czy decyzja umarzająca będzie spełnieniem wymogu art. 72 ust. 2 przedmiotowej ustawy?

W przedmiotowym przypadku konieczne jest uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta będzie potrzebna do wystąpienia z wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę (czy też decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego). Decyzja ta powinna być wydana dla całego przedsięwzięcia.
Z uwagi na fakt, iż zostały dokonane zmiany w projekcie budowlanym należy uznać, iż nie jest to to samo przedsięwzięcie, dla którego została pierwotnie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Dlatego też przepis art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)- dalej u.o.o.ś. nie będzie miał tu zastosowania.
W przedmiotowym przypadku nie ma też zastosowania przepis art. 72 ust. 2 u.o.o.ś. Przepis ten określa przypadki, kiedy nie jest konieczne uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a zmiana pozwolenia budowlanego w wyniku zmian w projekcie budowlanym nie jest tam wymieniona.