Pytanie
W postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej Zamawiający żądał, żeby wykonawca na potwierdzenie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej przedłożył opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Zamiast opłaconej polisy Wykonawca przedłożył certyfikat potwierdzający zawarcie ubezpieczenia działalności zawodowej z limitem 2.000.000 zł na roszczenie.
Czy Wykonawca może zamiast wymaganej zgodnie z rozporządzeniem opłaconej polisy przedłożyć certyfikat potwierdzający, że polisa została zawarta?