Pytanie
Starosta prowadzi postępowania w sprawie wydania decyzji w trybie art. 77 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod.
Rów, którego dotyczy postępowanie, ma wydzieloną odrębną działkę, która jest własnością Skarbu Państwa. Gospodarowanie zasobem nieruchomości sprawuje starosta. Starosta zwrócił się z prośbą o uzupełnienie ewidencji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w zakresie wskazanym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania obszaru, na który wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych szczegółowych - dalej r.s.u.o.Ze względu na brak obszaru korzystnego oddziaływania ww. urządzeń melioracji wodnych szczegółowych niemożliwe jest wydanie decyzji proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez poszczególnych właścicieli gruntów. W odpowiedzi marszałek poinformował, iż po uzyskaniu map z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z r.s.u.o., podejmie działania zmierzające do wykonania dokumentacji dla rowu melioracyjnego.
Biorąc powyższe pod uwagę, jak wygląda procedura uzyskiwania tychże map i czy są jeszcze odrębne przepisy w tym zakresie?
Czy starosta powinien podjąć dodatkowe działania w tym zakresie bądź prosić o dokładniejsze sprecyzowanie terminu wykonania dokumentacji przez marszałka?
Czy starosta może zawiesić przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 w związku z art. 101 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a.?