Pytanie:
Decyzja o warunkach zabudowy została wydana na budowę 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na 10 działkach, należących do wnioskodawcy. W późniejszym czasie część działek została sprzedana. Nowy właściciel jednej ze sprzedanych działek wystąpił o wydanie nowej decyzji o warunkach zabudowy i na jej podstawie uzyskał pozwolenie na budowę.

Czy w związku z powyższym stara dwz (na 10 działek) może zostać wygaszona tylko w zakresie tej jednej działki, na którą uzyskano już pozwolenie na budowę?

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji następuje w trybie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. W orzecznictwie prezentowany jest pogląd, że na podstawie art. 162 k.p.a. możliwe jest wygaszenie decyzji administracyjnej w części (zob. przykładowo wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 15 września 2015 r., II SA/Bd 861/15). Nadmienić jednak należy, że pogląd ten bywa niekiedy kwestionowany przez organy administracji. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami