Odpowiedź:
Aktualne przepisy prawa budowlanego przewidują pod pewnymi warunkami możliwość usytuowania budynku w odległości 1,5 m od granicy z działką sąsiednią. Takie usytuowanie budynku będzie oddziaływać na sąsiednią działkę budowlaną z uwagi na wprowadzenie takim usytuowaniem potencjalnych ograniczeń w zabudowie nieruchomości sąsiedniej.

Uzasadnienie:
Aktualne przepisy prawa budowlanego przewidują pod pewnymi warunkami możliwość usytuowania budynku w odległości 1,5 m od granicy z działką sąsiednią.

Zgodnie bowiem z § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) – dalej r.w.t., sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 (czyli ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych, o ile z przepisów § 13, 60 i 271-273 r.w.t. lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania), dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Jeżeli zatem powyższe warunki zostaną spełnione, to takie usytuowanie budynku będzie dopuszczalne w świetle przepisów obowiązującego prawa. Nie zmienia jednak to faktu, że takie usytuowanie budynku będzie oddziaływać na sąsiednią działkę budowlaną z uwagi na wprowadzenie takim usytuowaniem potencjalnych ograniczeń w zabudowie nieruchomości sąsiedniej – zob. § 12 ust. 4 r.w.t. Co i tak nie ma większego znaczenia dla trybu zgłoszeniowego, gdyż niezależnie od okoliczności dotyczących obszaru oddziaływania obiektu jedynym uczestnikiem tego trybu jest inwestor (zgłaszający), zaś kwestia ta jest istotna tylko przy określeniu kręgu stron w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę oraz kwalifikacji niektórych inwestycji przez pryzmat możliwości dokonania ich zgłoszenia, do których wskazana w pytaniu inwestycja nie należy.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów