Pytanie
Firma (produkcyjna) osoby fizycznej sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. Nie prowadzi ewidencji magazynowej, gdyż stara się zakupione materiały kierować bezpośrednio do produkcji i materiały te w większości nie przechodzą przez magazyn. Do tej pory wartość zakupionych materiałów była księgowana bezpośrednio w koszty i korygowana dopiero na koniec roku. Wobec pojawiających się ostatnio interpretacji podatkowych kwestionujących prawidłowość takiego postępowania chcemy od nowego roku wyliczać koszt zużycia materiałów do produkcji w każdym miesiącu. Ponieważ nie jest możliwe comiesięczne sporządzanie remanentu pytanie jest następujące:
Czy można przyjąć szacunkowo wartość materiałów "wbudowanych" w końcowy produkt na podstawie kalkulacji określonej grupy cenowej?
Grupa cenowa obejmuje wyroby o zbliżonej pracochłonności i narzucie zysku. Jest kilka grup cenowych obejmujących po kilkadziesiąt wyrobów. Wyliczony w ten sposób koszt zużycia materiałów na każdy wyrób będzie obarczony błędem wynikającym z różnic w cenach zużytych materiałów, gdyż te są oczywiście różne w zależności od dostawców albo daty dostawy, więc wartość zużytych materiałów będzie ustalana co miesiąc na podstawie wyliczonych odchyleń od cen ewidencyjnych.
Czy można przyjąć taki sposób postępowania?