Odpowiedź:
Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r. nie uniemożliwia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie mając jeszcze pozwolenia na budowę oraz decyzji konserwatora na prowadzenie robót.

Uzasadnienie:
Prawo zamówień publicznych nie stawia warunku rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane od posiadania przez zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji konserwatora na prowadzenie robót w pobliżu zabytku (jeśli ma zastosowanie). Należy zwrócić uwagę, iż w ramach p.z.p. można przecież przygotować i przeprowadzić postępowanie również w formule zaprojektuj i zbuduj.

Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest natomiast zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego z 7.07.1994 r., zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.

Zakres dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również zawartość programu funkcjonalno-użytkowego określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego dalej rozporządzenie.

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia, dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w szczególności z:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych;

2) projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w § 5 rozporządzenia;

3) przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa w § 6 rozporządzenia;

4) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Jak należy zauważyć, w ramach dokumentacji projektowej stanowiącej obligatoryjny element opisu przedmiotu zamówienia nie jest wymagane przedstawienie pozwolenia na budowę. Co więcej, niektórzy zamawiający włączają obowiązek uzyskania takiej decyzji w zakres obowiązków wykonawcy, któremu zamówienie zostanie udzielone. Tym samym, p.z.p. nie uniemożliwia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie mając jeszcze pozwolenia na budowę oraz decyzji konserwatora na prowadzenie robót.

Oczywiście przygotowując postępowanie przetargowe na roboty budowlane, nie mając pozwolenia, należy uwzględnić ryzyko, że przedłuży się termin uzyskiwania tej decyzji, lub decyzja będzie implikowała potrzebę zmiany opisu. Jeśli chodzi o pierwsze ryzyko, wskazując termin zakończenia robót należy unikać wskazania daty kalendarzowej, lecz powinno się określać termin liczony w dniach, tygodniach, miesiącach liczonych od uprawomocnienia się decyzji. Wtedy nawet, kiedy wydanie decyzji się przedłuży, termin wykonania będzie realny.

W przypadku drugiego ryzyka należałoby zastanowić się nad wprowadzeniem do umowy w sprawie zamówienia, okoliczności dotyczących zmiany umowy i jej warunków, jeśli wydana decyzja będzie powodować konieczność zmiany umowy. 

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami