Pytanie
Nasze przedsiębiorstwo realizuje długoterminowe roboty budowlane i zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości wszelkie zakupy materiałów kwalifikowane są natychmiast jako koszty, a na podstawie zaawansowania wysokości poniesionych kosztów oraz założonego budżetu dokonywana jest wycena oraz odpowiednie skorygowanie przychodów w ramach zadania. W ramach pewnego zadania, w początkowym okresie jego realizacji nabywamy materiały znacznej wartości (ok. 1/4 wartości zabudżetowanych kosztów zadania, kwota kilku mln PLN).
Czy mogą istnieć, a jeśli tak, to z czego wynikają (ustawa o rachunkowości, KSR, MSR/MSSF), przesłanki, aby dokonanego zakupu nie kwalifikować jako koszt, a potraktować jako zapas materiałów na przypadający niebawem dzień bilansowy?