Czy konieczne jest ustanowienie jednego kierownika budowy dla całego zamierzenia obejmującego budowę trzech obiektów?

Odpowiedź:

W świetle art. 33 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) – dalej pr. bud. pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli pozwolenie na budowę dotyczy wybranych obiektów lub zespołu obiektów, inwestor jest obowiązany przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1 pr. bud., dla całego zamierzenia budowlanego.

Zgodnie natomiast z art. 41 ust. 4 pkt 1 pr. bud., inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a pr. bud., lub zgłoszenie przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b pr. bud., właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 pr. bud. Obowiązki kierownika budowy określone zostały w art. 22 pr. bud.

Ustawodawca w art. 41 ust. 4 pkt 1 pr. bud., zdecydował, że obciążający inwestora obowiązek ustanowienia kierownika budowy dotyczy konkretnej osoby legitymującej się zaświadczeniem wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego potwierdzającą jej wpis na listę członków i dysponującej uprawnieniami budowlanymi. Nieprzypadkowo w cyt. przepisie mowa jest o kierowniku budowy jako pojedynczej osobie, bowiem zadnia i odpowiedzialność tego uczestnika procesu budowlanego za całościową realizację danego zamierzenia budowlanego jest niepodzielna.

Powyższe oznacza, że bez względu na rozmiar inwestycji, funkcja kierownika budowy może być wykonywana tylko przez jedna osobę. Obowiązki kierownika budowy określone w art. 22 pr. bud., wskazujące na jego rolę w realizacji zadania inwestycyjnego jako całości, należy odróżnić od obowiązków kierownika robót o którym mowa w art. 17 pkt 4 pr. bud. Ten ostatni odpowiedzialny będzie za konkretne roboty w ramach danej inwestycji, a jego odpowiedzialność nie będzie ograniczała odpowiedzialności kierownika budowy za całe zamierzenie budowlane.

W ocenie odpowiadającego z obowiązujących przepisów prawa nie wynika, aby liczba kierowników robót zatrudnionych przy realizacji danego zamierzenia budowlanego mogła podlegać ograniczeniu. Odnosząc powyższe rozważania do zaprezentowanego w pytaniu stanu faktycznego, odpowiadający wyraża przekonanie, że w przypadku pozwolenia na budowę obejmującego trzy obiekty mogące samodzielnie funkcjonować, dopuszczalnym jest ustanowienie tylko jednego kierownika budowy dla ww. zamierzenia budowlanego.