Pytanie
W sytuacji, gdy podatnik nabył w drodze spadku nieruchomość, w skład której wchodzi budynek mieszkalny, składa oświadczenie, że spełnia warunki wymienione w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.) – dalej u.p.s.d. Na dzień złożenia powyższego oświadczenia posiada inny adres zamieszkania i zameldowania, niż powyższa nieruchomość jest położona.
Czy może zatem skorzystać z powyższej ulgi?