Pytanie
Czy rolnik wpłaca zaliczkę na podatek dochodowy za dodatek do czynszu za wiatraki?
Rolnik będzie dzierżawił ziemię pod wiatraki i w związku z powyższym będzie wystawiał faktury za dzierżawę od 2014 r. W marcu 2013 r. wystawił fakturę za dzierżawę na kwotę 1000 zł, następnie we wrześniu na podstawie kolejnego aneksu wystawił fakturę za dodatek zgodnie z porozumieniem - czyli dodatkowy, jednorazowy dodatek do czynszu (wynikający z faktu, że działania na polu rolnika zaczęły się już w 2013 r.). Zsumowaliśmy kwoty z marca i września i obliczyliśmy zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych i wpłaciliśmy do urzędu skarbowego do dnia 20 października.
Czy nasze postępowanie jest prawidłowe?