Gospodarstwo rolno - ogrodnicze planuje rozbudowę o obiekty do magazynowania, przerobu na półprodukty do garmażu i parkingi. Produkcja oparta będzie o kapustę pekińską ok. 1000 ton rocznie (magazynowana i przygotowywana do sprzedaży - ręcznie doczyszczana i owijana w folię a następnie pakowana w kartony) oraz marchew - 9700 ton rocznie - zbiór, magazynowanie w chłodni, przygotowywanie do sprzedaży w skrzyniach ok. 90%, a 10% produkcji będzie przerabiana na produkty do garmażu (obieranie płukanie, krojenie, pakowanie i schładzanie). Zakład nie posiada decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a wystąpił do starosty o pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód deszczowych do rowu z projektowanego terenu rozbudowy i pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych do rowu. Czy biorąc pod uwagę § 3 pkt 92 i 98 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) - dalej r.p.z.o.ś. gospodarstwo przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego powinno uzyskać decyzję środowiskową?
Inwestor planujący rozbudowę zakładu, który obecnie byłby zakwalifikowany do II grupy przedsięwzięć wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 92 lub 98 r.p.z.o.ś. przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę powinien wystąpić o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia w zakresie planowanej rozbudowy, o czym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 r.p.z.o.ś. Z uwagi na przewidywaną zdolność produkcyjną (powyżej 50 t/ rok) organ wydający decyzję może nałożyć obowiązek sporządzenia raportu środowiskowego.
Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) - dalej u.o.o.ś. przed uzyskaniem pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawnego inwestor musi uzyskać decyzję środowiskową dla planowanego przedsięwzięcia. Z pytania nie wynika, z jakich powodów zakład nie posiada decyzji środowiskowej. Jeśli jednak zakład został wybudowany legalnie, w oparciu o wymagane decyzje, to inwestor nie musi obecnie uzyskiwać "wstecznej" decyzji środowiskowej, gdyż u.o.o.ś. go do tego nie obliguje. Skoro jednak zamierzenie inwestycyjne jest przedsięwzięciem w rozumieniu r.p.z.o.ś., to dla planowanej rozbudowy koniecznym będzie uzyskanie decyzji środowiskowej. Składając kartę informacyjna przedsięwzięcia (KIP) wraz z wnioskiem o wydanie decyzji inwestor musi opisać istniejącą instalację oraz zakres planowanych działań w odniesieniu do wszystkich wymaganych komponentów w KIP. Przepis § 3 ust. 2 pkt 2 r.p.z.o.ś. dotyczy zamierzeń inwestycyjnych związanych z przebudową, rozbudową czy też montażem realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Przedsięwzięciem więc jest planowane przedsięwzięcie podejmowane na terenie zakładu, obiektu budowlanego czy też instalacji, które to przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 r.p.z.o.ś.