Pytanie
Czy ilość poboru wody ze studni należy opomiarować?
Przedsiębiorstwo pobiera wodę ze studni do celów gospodarczych. Na pobór wody ze studni przedsiębiorstwo nie posiada pozwolenia wodnoprawnego, ponieważ pobór nie przekracza 5 m3 na dobę.
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 31 stycznia 2012 r.
Tak, pobór wody ze studni powinien być opomiarowany, gdyż parametry pompy pozwalają na pewno na większy pobór i bez opomiarowania przedsiębiorstwo nie będzie w stanie udokumentować, że jego pobór nie przekracza limitu 5 m3 na dobę, i nie musi posiadać pozwolenia wodnoprawnego. Mając pobór wody opomiarowany przedsiębiorstwo będzie mogło również udokumentować w razie potrzeby, że należność za pobór wody nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 289 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) - dalej p.o.ś., i z uwagi na powyższe nie musi ponosić opłaty, o której mowa w art. 273 ust. 1 pkt 3 poś.
Lucyna Osuch-Chacińska