Odpowiedź:
Treść zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew przez właściciela nieruchomości – osobę fizyczną wskazuje art. 83f ust. 5 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p.

Organ ochrony środowiska powinien prowadzić rejestr zgłoszeń zamiaru wycinki drzew, podobnie jak i rejestr wydanych sprzeciwów.

Uzasadnienie:
Zgłoszenie właściciela nieruchomości dotyczące zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5cm przekraczają:
- 80cm w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
- 65cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
- 50cm w przypadku pozostałych gatunków drzew,
powinno zawierać następujące dane:
1) imię, nazwisko i adres korespondencyjny wnioskodawcy,
2) oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, tj. adres, numer działki, obręb,
3) rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzew na nieruchomości lub drzew planowanych do usunięcia.

Wynika to wprost z art. 83f ust. 5 u.o.p.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (art. 83f ust. 13 u.o.p.).

Akt u.o.p. nie zawiera obowiązku prowadzenia rejestrów zgłoszeń zamiaru wycinki oraz rejestru sprzeciwów. Zgodnie z art. 122e ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w aktach sprawy zamieszcza się adnotację o milczącym załatwieniu sprawy, wskazując treść rozstrzygnięcia oraz jego podstawę prawną. Jakkolwiek z art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej u.o.o.ś. nie wynika obowiązek udostępniania w publicznych wykazach danych informacji o zgłoszeniu zamiaru wycinki, jak i informacji o sprzeciwie odnoszącym się do tego zgłoszenia (udostępnia się w wykazach informacje o wnioskach o usunięcie drzew lub krzewów, wydanych decyzjach oraz nałożonych karach za nielegalna wycinkę), to są to niewątpliwie informacje o środowisku, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 u.o.o.ś., które powinny być udostępniane na wniosek. A skoro tak, to organy ochrony środowiska powinny prowadzić takie rejestry. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami