Odpowiedź:
Wskazany w pytaniu obiekt budowlany powinien zostać wyposażony co najmniej w elektryczną instalację oświetleniową, a w przypadku szczególnych nieopisanych w pytaniu funkcji garażu także w innego rodzaju instalacje i urządzenia elektryczne, dostosowane do przeznaczenia obiektu. 

Uzasadnienie:

Zgodnie  z  art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) – dalej pr. bud., obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną. Jak wynika z zadanego pytania inwestor wybudował blaszany garaż, który jest usytuowany na bloczkach betonowych. Jest to zatem obiekt budowlany w rozumieniu art. 3 pkt 1 pr. bud., który powinien zostać uznany albo za budynek albo za budowlę w zależności od kwalifikacji jego opisywanego usytuowania.

Wyjaśniając powyższe wskazać należy, że posadowienie tego obiektu na bloczkach betonowych może bowiem zostać uznane za usytuowanie go na fundamentach punktowych, co czynić go będzie w świetle art. 3 pkt 2 pr. bud. budynkiem -  por. wyrok NSA z dnia 7 czerwca 2013 r., II OSK 315/12. W innym wypadku, a to w sytuacji uznania, że wskazane bloczki betonowe nie stanowią jego fundamentów, będzie budowlą. Powyższe jest o tyle istotne, gdyż w świetle § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) – dalej r.w.t. przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie budynków jak i budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, z zastrzeżeniem § 207 ust. 2 r.w.t.

Niewątpliwie zaś wskazany obiekt albo stanowi budynek albo jako budowla pełni funkcje użytkowe budynku garażowego, przez co przepisy r.w.t. mają zastosowanie do tej zabudowy - zob. wyrok NSA z dnia 11 maja 2011 r., II OSK 805/09. Co ważne, po myśli § 53 ust. 1 r.w.t. budynek, odpowiednio do potrzeb wynikających z jego przeznaczenia, powinien być wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną. Przy czym zgodnie z § 102 pkt 3 r.w.t. garaż do przechowywania i bieżącej, niezawodowej obsługi samochodów osobowych, stanowiący samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu, będący garażem zamkniętym - z pełną obudową zewnętrzną i zamykanymi otworami, bądź garażem otwartym - bez ścian zewnętrznych albo ze ścianami niepełnymi lub ażurowymi, powinien mieć zapewnioną elektryczną instalację oświetleniową. W świetle powyższych warunków technicznych wskazany obiekt budowlany powinien zostać wyposażony co najmniej w elektryczną instalację oświetleniową, a w przypadku szczególnych nieopisanych w pytaniu funkcji garażu także w innego rodzaju instalacje i urządzenia elektryczne, dostosowane do przeznaczenia obiektu. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami