Odpowiedź:

Do sporządzenia projektu rozbiórki obiektu mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) - dalej r.z.f.p.b.


Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 3 pkt 12 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) - dalej pr. bud., przez pozwolenie na budowę należy rozumieć „decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego”. Przy czym zgodnie z art. 3 pkt 7 pr. bud. przez roboty budowlane należy rozumieć „budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego”. Pozwolenie na rozbiórkę jest więc w świetle powyższych przepisów szczególnym rodzajem pozwolenia na budowę (choć literalne brzmienie togo pojęcia może temu przeczyć). Następnie należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 1 pr. bud. do wniosku o pozwolenie na budowę (rozbiórkę) należy dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego. Zaś projekt budowlany należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach r.z.f.p.b. Należy więc stwierdzić, że do projektu rozbiórki należy stosować przepisy tego rozporządzenia, uwzględniając jednak art. 34 ust. 2 pr. bud., zgodnie z którym „zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych”.

Maciej Jastrzębski
Odpowiedź z 30.05.2017