Odpowiedź:
Projekt architektoniczno – budowlany nie podlega kontroli organu administracji architektoniczno-budowlanej pod względem zgodności z przepisami techniczno – budowlanymi. Jego kontrola ogranicza się wyłącznie do kontroli zgodności z wymaganiami ochrony środowiska.

Uzasadnienie:
W odniesieniu do postawionych w pytaniu wątpliwości dotyczących przyjętych w projekcie rozwiązań technicznych przypomnieć należy, że projekt architektoniczno – budowlany nie podlega kontroli pod względem zgodności z przepisami techniczno – budowlanymi. Jego kontrola ogranicza się wyłącznie do kontroli zgodności z wymaganiami ochrony środowiska – zob. art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane – dalej pr. bud. To ograniczenie zakresu oceny projektu architektoniczno-budowlanego nastąpiło m.in. w rezultacie uchylenia przez ustawę z 27.03.2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw ust. 2 komentowanego przepisu, który uprawniał (nie zobowiązywał) organ do badania zgodności projektu architektoniczno-budowlanego z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami, w zakresie określonym w art. 5 pr. bud. Na mocy art. 1 pkt 28 lit. b powołanej ustawy z 27.03.2003 r. do Prawa budowlanego wprowadzono zasadę, zgodnie z którą odpowiedzialność za merytoryczną zawartość projektu architektoniczno-budowlanego ponoszą wyłącznie projektant oraz - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu - sprawdzający projekt, którzy mają obowiązek dołączyć do projektu budowlanego oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 pr. bud.). 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami