Do corocznego składania wymienionej informacji zobowiązane są organy właściwe do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz strategicznej oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Obowiązek ten wynika z art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Informację roczną można utworzyć przy pomocy Bazy danych ooś lub Materiału pomocniczego ooś. Szczegółowe informacje i instrukcje dostępne są na stronie GDOŚ w zakładce Materiał pomocniczy OOŚ: www.gdos.gov.pl/material-pomocniczy-oos.

Przypominamy, że w celu ujednolicenia informacji o ocenach oddziaływania na środowisko wydane zostało rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2012 r. poz. 529).

Źródło: www.gdos.gov.pl, stan z dnia 3 marca 2016 r.