W związku z przyjętym przez KE w 2007 r. tzw. pakietem energetyczno-klimatycznym, Unia Europejska ma obowiązek zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 20% w 2020 r.

Z opublikowanego sprawozdania wynika, że poprzez zastosowanie prawnie wiążących celów w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w krajach Unii Europejskiej odnotowano znaczny wzrost udziału tych źródeł w bilansie produkcji energii elektrycznej do 2010 r. Podczas gdy średniookresowy cel na 2010 r. dla całej UE wynosił 10,7%, do tego czasu udział energii z OZE wyniósł 12,7%. Ponadto, większość państw członkowskich osiągnęła swoje cele średniookresowe, wskazane w dyrektywie.

W przypadku Polski cel wyznaczony do 2020 r. to zwiększenie udziału energii wytwarzanej z OZE do 15% całkowitego zużycia energii, zaś średnioterminowy cel do 2010 r. - 8,8%. Jak wynika raportu, do 2010 r. cel ten udało się zrealizować na poziomie 9,5%, a więc wyższym niż zakładany w średnioterminowym celu.

Komisja Europejska podkreśla jednak, że dla wypełnienia celów roku 2020 niezbędne będzie podjęcie dalszych działań, szczególnie w zakresie zapewnienia stabilnych warunków działania dla inwestorów, redukowania formalności administracyjnych oraz zwiększenia przejrzystości planowania.

Źródło: www.ure.gov.pl