Rozporządzenie Komisji (UE) nr 125/2012 z dnia 14 lutego 2012 r. zmieniające załącznik XIV do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) zawiera wykaz substancji spełniających kryteria pozwalające na ich zaklasyfikowanie jako substancji rakotwórczych (kategorii 1A lub 1B), mutagennych (kategorii 1A lub 1B) oraz substancji działających szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1A lub 1B).

Do wykazu dodano 8 kolejnych substancji, którymi są:

– ftalan diizobutylu (DIBP),
– tritlenek diarsenu,
– pentatlenek diarsenu,
– chromian(VI) ołowiu(II),
– żółty sulfochromian ołowiu,
– czerwony chromian(VI) molibdenian(VI) siarczan(VI) ołowiu,
– fosforan(V) tris(2-chloroetylu) (TCEP),
– 2,4-dinitrotoluen.

Wszyscy, którzy chcą kontynuować stosowanie tych substancji lub wprowadzanie ich do obrotu dla określonych zastosowań po „datach ostatecznych” (data, od której stosowanie lub wprowadzanie do obrotu bez zezwolenia jest zabronione) muszą uzyskać zezwolenia z Europejskiej Agencji Chemikaliów. Termin składania wniosków o zezwolenie upływa 18 miesięcy przed datą ostateczną. Kontynuacja stosowania lub wprowadzania do obrotu tych substancji będzie dozwolona po „dacie ostatecznej” do czasu podjęcia decyzji w sprawie wniosku o udzielenie zezwolenia.

W grudniu ubiegłego roku Europejska Agencja Chemikaliów przedstawiła Komisji Europejskiej listę kolejnych trzynastu substancji, które powinny zostać objęte procedurą udzielania zezwoleń. Znalazły się na niej m.in. substancje stosowane do powierzchniowej obróbki metali, np.: dwuchromian sodu, chromian sodu, trójtlenek chromu oraz trichloroetylen stosowany do czyszczenia powierzchni, jako składnik kleju lub nośnik ciepła.

 

Źródło: www.eko-net.pl