Pytanie
Zamawiający ogłosił w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie na wykonanie usługi sprzątania obiektów. Przedmiot zamówienia podzielił na 5 części. Na każdą cześć złożono po kilka ofert w tym firma X należąca do tej samej grupy kapitałowej co firma Y, Z, Ź. Każda z tych firm złożyła ofertę na inną część.
Czy w takiej sytuacji, należy te 4 firmy wykluczyć z postępowania czy potraktować każdą cześć zamówienia jako oddzielne zamówienie?
Czy też należy wezwać je do złożenia wyjaśnień dotyczących, że istniejące między tymi firmami powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w tym postępowaniu na które złożyły oferty?