Pytanie:
Czy płatnik postąpił prawidłowo?
W wyjaśnieniach do ZUS Z-3 pkt 4 wpisano: wypłaty świadczeń z tytułu wypadku przy pracy albo wypadku w drodze do pracy lub z pracy ZUS dokonuje po uprzednim uznaniu zdarzenia za wypadek; należy zatem dołączyć niezbędne dokumenty.
Czy dokument ZUS Z-3 powinien zostać dostarczony do ZUS dopiero łącznie z protokołem wypadkowym?

 

Odpowiedź:
Jeśli pracodawca nieuprawniony do wypłaty zasiłku złożył zaświadczenie ZUS Z-3 i nie wypełnił pkt 4 zaświadczenia, w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała z powodu wypadku przy pracy lub wypadku w drodze do pracy, powinien ponownie wypełnić formularz wpisując odpowiednią informację i podając nr protokołu lub karty wypadku.
Z pytania nie wynika czy pracownica uległa wypadkowi w drodze do pracy czy wypadkowi w pracy.
Jeśli pracownik uległ wypadkowi w drodze do pracy, wówczas za pierwsze 33 dni lub 14 dni niezdolności do pracy (jeśli pracownik ukończył co najmniej 50 lat) przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100% podstawy wymiaru - art. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. Za kolejne dni zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego wypłaca ZUS również w wysokości 100% podstawy jego wymiaru - art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – dalej u.ś.p.
Ubezpieczony, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, zawiadamia pracodawcę niezwłocznie lub po ustaniu przeszkód uniemożliwiających niezwłoczne zawiadomienie o wypadku - § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania - dalej r.w.d.p. Ustalenie okoliczności wypadku w drodze do pracy lub z pracy jest dokonywane w karcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy (§ 3 r.w.d.p.). Karta wypadku powinna zostać sporządzona w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o wypadku.
Jeżeli pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby spowodowanej wypadkiem w drodze do lub z pracy, wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy wymiaru wypłaca się na podstawie zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA oraz karty wypadku, w której zdarzenie zostało uznane za taki wypadek.
Uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy następuje na podstawie:
1) oświadczenia poszkodowanego, członka jego rodziny lub świadków co do czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia;
2) informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy;
3) ustaleń sporządzającego kartę (§ 2 r.w.d.p)
W przypadku gdy pracownica uległa wypadkowi w pracy, zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu - art. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - dalej u.u.s.w. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, za które ubezpieczony na podstawie odrębnych przepisów zachowuje prawo do wynagrodzenia, uposażenia, stypendium lub innego świadczenia przysługującego za czas niezdolności do pracy. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jakiemu uległ ubezpieczony będący pracownikiem następuje w protokole powypadkowym (art. 5 ust. 2 u.u.s.w.). Na podstawie przepisów art. 22 ust. 1 u.u.s.w. ZUS odmawia przyznania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego w przypadku:
1) nieprzedstawienia protokołu powypadkowego;
2) nieuznania w protokole powypadkowym zdarzenia za wypadek przy pracy w rozumieniu ustawy;
3) gdy protokół powypadkowy zawiera stwierdzenia bezpodstawne.
Jeżeli w protokole powypadkowym lub karcie wypadku są braki formalne, ZUS niezwłocznie zwraca protokół lub kartę wypadku w celu ich uzupełnienia.
Jeśli pracodawca nieuprawniony do wypłaty zasiłku złożył zaświadczenie ZUS Z-3 i nie wypełnił pkt 4 zaświadczenia, w przypadku gdy niezdolność do pracy powstała z powodu wypadku przy pracy lub wypadku w drodze do pracy, powinien ponownie wypełnić formularz wpisując odpowiednią informację i podając nr protokołu lub karty wypadku. Na nowym zaświadczeniu można zaznaczyć, że jest to "korekta zaświadczenia płatnika składek z dnia ...". Do zaświadczenia należy dołączyć protokół wypadkowy w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w pracy lub kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy, w przypadku niezdolności do pracy powstałej w drodze do pracy. Jak bowiem wynika z objaśnień do sposobu wypełniania zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3, do zaświadczenia należy dołączyć niezbędne dokumenty na podstawie których ZUS uzna zdarzenie za wypadek i dokona wypłaty świadczeń z tytułu wypadku przy pracy albo wypadku w drodze do pracy lub z pracy.