Partnerstwo publiczno – prywatne jest powszechnie uważane w wielu krajach za niezwykle korzystną formę realizacji inwestycji infrastrukturalnych tym bardziej, że możliwości finansowe podmiotów publicznych stają się coraz mniejsze. Partnerstwo publiczno – prywatne definiowane jest jako współpraca władzy publicznej z prywatnymi inwestorami w celu realizacji inwestycji o znaczeniu publicznym. W Polsce partnerstwo publiczno – prywatne regulowane jest  ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym  (zwana dalej  ustawą o ppp ) .

Zgodnie z art. 1 ust. 2  ustawy o ppp  przedmiotem partnerstwa publiczno – prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Powyżej wskazany zakres przedmiotowy obejmuje zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego, przy czym treścią tej współpracy jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. W związku z czym „kwintesencją” partnerstwa publiczno – prywatnego jest wspólne działanie podmiotu publicznego i partnera prywatnego, które zmierza do osiągnięcia wcześniej uzgodnionych celów.


Partnerstwo publiczno – prywatne służy zgodnie z ww. artykułem realizacji „zadań”. Podkreślenia wymaga fakt, iż „zadania” o których mowa w art. 1 ust. 2   ustawy o ppp  nie należy utożsamiać tylko i wyłącznie z zadaniami publicznymi. Ustawodawca odszedł odnośnie tego pojęcia od modelu, który obowiązywał na gruncie poprzedniej Ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym z dnia 28 lipca 2005 r. zgodnie z którym partnerstwo publiczno – prywatne służyło realizacji zadań publicznych. Obecnie partnerstwo publiczno – prywatne może odnosić się również do realizacji zadań, których celem nie będzie tylko i wyłącznie realizacja zadań o charakterze publicznym. W związku z powyższym podmioty publiczne uzyskują możliwość realizacji przedsięwzięć, które znajdują się poza sferą użyteczności publicznej. Jednakże należy podkreślić, iż podmioty publiczne nie posiadają niczym nie ograniczonej swobody w tym zakresie. Podmiot publiczny będzie miał możliwość współpracy w ramach partnerstwa w takim zakresie, w jakim znajduje się ono w zakresie jego działalności wyznaczonej prawem. Czasem obszar ten będzie bardzo szeroki .

Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie Samorządowym >>>