Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .Pas zieleni został zagospodarowany częściowo przez właściciela działki prywatnej, ale stanowi własność organu samorządu terytorialnego (gminy).

Odpowiedź

Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – dalej pr. bud. zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 pr. bud., budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m. Istotne z punktu widzenia konieczności zgłoszenia robót są zatem 2 przesłanki, które należy rozpatrywać rozłącznie, a mianowicie:
1) Wysokość minimalna ogrodzenia 2,20 metra; albo
2) Sąsiedztwo dróg, ulic, placów, torów kolejowych i – to należy zaznaczyć w przedmiotowym przypadku – "innych miejsc publicznych".
Abstrahując od kwestii wysokości ogrodzenia stwierdzić należy, że bezpośrednie sąsiedztwo drogi publicznej oraz terenu zieleni (chociażby zagospodarowanego przez właściciela działki prywatnej) dostępnego dla nieograniczonej liczby osób, stanowi spełnienie przesłanki wskazanej w punkcie 2 powyżej. W konsekwencji uzasadnione jest twierdzenie, że budowa ogrodzenia w tego typu lokalizacji tj. w bezpośrednim sąsiedztwie terenu zieleni stanowiącego własność gminy, chociażby częściowo zagospodarowanego przez inwestora prywatnego) podlega zgłoszeniu właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.
 

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .