Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .


Na danym terenie brak jest miejscowego planu zagospodarowania terenu, który określałby warunki kształtowania zabudowy.


Czy wykonanie lamp hybrydowych z panelem solarnym oraz lamp hybrydowych z generatorem wiatrowym o wysokości 8 m kwalifikuje się na zgłoszenie, czy wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

Odpowiedź

Realizacja inwestycji, o której mowa w treści pytania wymaga uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Uzasadnienie

Przepis art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) – dalej pr. bud., wprowadza zasadę zgodnie, z którą roboty budowlane mogą zostać rozpoczęte jedynie po uprzednim uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wskazania wymaga definicja pojęcia robót budowlanych, zawarta w art. 3 pkt 7 pr. bud., zgodnie z treścią powołanego artykułu za roboty budowlane uznaje się budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Mając na uwadze mnogość definicji zastosowaną w określeniu zakresu pojęcia robót budowlanych, wskazuję na brzmienie:
1. artykuł 3 pkt 1 pr. bud. określający obiekt budowlany jako:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;@page_break@

2. artykuł 3 pkt 2 pr. bud. wskazujący, iż budynkiem jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dachy

3. artykuł 3 pkt 3 pr. bud. zawierający definicję budowli, zgodnie z którą należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, m.in.: wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne,

4. artykuł 3 pkt 6 pr. bud. zgodnie, z którym budową jest wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;

Zbiór powyższych definicji prowadzi do konkluzji, iż planowana inwestycji stanowi roboty budowlane w myśl art. 28 ust. 1 pr. bud.

Kolejno odnosząc się do meritum pytania, ustawodawca przewidział zamknięty katalog inwestycji zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Przedmiotowy katalog zawarto w art. 29 pr. bud.

W treści art. 29 pr. bud. nie znalazły się działania polegające na budowie lamp lub podobnych obiektów, w związku z czym uznać należy, iż zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami wykonanie inwestycji zgodnie ze stanem faktycznym opisanym w treści pytania wymaga uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Ponadto niezwykle istotną kwestią związaną z realizacją jakiejkolwiek inwestycji jest konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2010 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) – dalej u.o.o.ś.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 u.o.o.ś. konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obligatoryjnym obowiązkiem inwestora w sytuacji, gdy planowane przedsięwzięcie:
1) może zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
2) może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W tym miejscu zasygnalizowania wymaga treść uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Lublinie z dnia 17 czerwca 2011 r., II SA/Lu 293/11, zgodnie z którym różnica pomiędzy pojęciem "potencjalnie", a "zawsze" ma to znaczenie, iż obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (co wiąże się z obowiązkiem sporządzenia raportu) w zależności od rodzaju zamierzonego przedsięwzięcia lub miejsca jego realizacji może mieć charakter obligatoryjny lub fakultatywny.

Określenie przedsięwzięć mogących znaczący wpływać na środowisko wymaga odwołania się do rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), - dalej r.p.z.o.ś., wydanego na podstawieart. 60 u.o.o.ś.

Mając na uwadze przepisy § 2 ust. 1 pkt 5 r.p.z.o.ś. w zw. z § 3 ust. 1 pkt 6 lit. a oraz lit. b, r.p.z.o.ś. uznać należy, iż inwestycja wskazana w treści pytania nie stanowi przedsięwzięcia mogącego zawsze lub potencjalnie oddziaływać na środowisko. Powyższe prowadzi do konkluzji, iż inwestor nie jest zobligowany do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .