"Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne określiła na nowo katalog podmiotów uprawnionych do wykonywania praw właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości pod wałami przeciwpowodziowymi oraz wałów przeciwpowodziowych przyległych do śródlądowych wód płynących" - informuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Mariusz Gajda. Z dniem 1 stycznia 2018 r. marszałkowie województw utracą w tym zakresie kompetencje na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Niemniej ustawa nie zakazuje kontynuowania budowy na wałach przeciwpowodziowych ścieżek rowerowych przez marszałków. Jednakże w przypadkach rozpoczęcia realizację drogi rowerowej przed dniem 1 stycznia 2018 r., to dla jej kontynuowania, będzie konieczne zawarcie z Wodami Polskimi umowy. Przedmiotem umowy zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, ma być dzierżawa korony wału lub jej części na cele związane z budową drogi rowerowej, a także na cele związane z potrzebami zarządzania drogą rowerową. Ponadto art. 534 ust. 1 pkt 3 ustawy nie skutkuje wstąpieniem przez Wody Polskie w prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów związanych z realizacją dróg rowerowych, gdyż przepis ten obejmuje umowy i porozumienia zawarte w zakresie inwestycji w gospodarce wodnej, zaś wykonywanie dróg rowerowych nie ma takiego charakteru - podkreśla podsekretarz Gajda.

W odpowiedzi zaznaczono, że inwestycje w gospodarce wodnej co do zasady polegają na wykonywaniu regulacji wód oraz wykonywania urządzeń wodnych, będących urządzeniami lub budowlami służącymi do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów (w szczególności urządzenia lub budowle przeciwpowodziowe). Dodatkowo podkreślono, że urządzeniem wodnym jest wał przeciwpowodziowy, nie jest zaś takim urządzeniem droga rowerowa, która od strony materialnej podlega regulacjom ustawy o drogach publicznych. Dlatego też, w świetle przepisów ustawy, Wody Polskie nie będą realizowały inwestycji polegających na budowie dróg rowerowych.

"Jednocześnie uprzejmie informuję, że będzie możliwe realizowanie przez jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli nowych dróg rowerowych na wałach przeciwpowodziowych pod warunkiem zawarcia stosownych umów z Wodami Polskimi, których przedmiotem będzie
udostępnienie korony wału przeciwpowodziowego na potrzeby takiej działalności, jednakże pod warunkiem, że nie zakłóci to ochrony przed powodzią. Należy także zauważyć, że w przypadku
wałów przeciwpowodziowych przewidzianych do modernizacji zawieranie umów z Wodami Polskimi może być ograniczone" - wskazuje podsekretarz Mariusz Gajda w odpowiedzi na poselską interpelację.  

Źródło: Odpowiedź na interpelację nr 17499 w sprawie budowy ścieżek rowerowych na wałach przeciwpowodziowych

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów