Obrazuje on ostatecznie uzgodnione stanowisko branży gospodarki odpadami w sprawie oceny wdrożonych rozwiązań systemowych w gospodarce odpadami. Dokument został podpisany przez KIG, PIGO, ZPGO, Radę RIPOK i KIGO.

Branża wskazuje, że uwzględniając obecne uwarunkowania krajowej gospodarki odpadami konieczne jest pilne wdrożenie efektywnych rozwiązań, które pozwolą na rozwój konkurencyjnego i uczciwego rynku, jak również uczynią gospodarkę odpadami bardziej stabilną i atrakcyjną dla potencjalnych inwestorów. Dużo zastrzeżeń budzi zbyt niska skuteczność wdrażania uchwalonych rozwiązań prawnych, jak również nadzór i kontrola odpowiedzialnych organów administracji. Obok wielu pozytywnych skutków wdrażanej reformy gospodarowania odpadami komunalnymi obserwuje się rozwój różnego rodzaju nieprawidłowości, które zagrażają uczciwym przedsiębiorcom i nie pozwalają na planowanie nowych inwestycji w gospodarce odpadami, jak również istotnie uszczuplają wpływy do budżetu z tego tytułu.

Wśród zagrożeń, które poważnie utrudniają budowę nowego systemu gospodarowania odpadami oraz osiągnięcie ustalonych w ustawie celów branża wymienia:
- brak w wielu regionach wystarczającej infrastruktury zgodnej z wymaganiami prawa (najlepsza dostępna technika) do przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów,
- generalnie niską jakość wojewódzkich planów gospodarki odpadami, w tym wpisanie do nich wielu instalacji niespełniających wymaganych standardów,
- jakość organizowanych przetargów publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów,
- brak skutecznego oraz wydolnego systemu monitoringu i kontroli budowanego systemu,
- brak wymaganej odpowiedzialności znacznej części gmin za odpady na swoim terenie,
- znaczny spadek ilości odpadów kierowanych do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów, co w niektórych przypadkach uniemożliwia dalsze funkcjonowanie takich instalacji na rynku,
- rozwój groźnych zjawisk patologicznych i „szarej strefy” w odpadach, w tym przekodowywania i przemieszczania odpadów poza określone w planach regiony oraz ich nielegalnego składowania,
- brak nadzoru nad miejscami unieszkodliwiania odpadów powstających po procesach segregacji, tzw. „pozostałości”, które powinny być unieszkodliwiane w ramach regionu gospodarki odpadami,
- braki w zakresie informowania i edukowania społeczności lokalnych oraz opóźnienia przygotowań do wdrożenia nowego systemu na poziomie gmin.

(www.radaripok.pl)