Sąd Apelacyjny w Katowicach, który zajmował się sprawą ważności umowy kredytu złotowego indeksowanego do waluty obcej, podzielił zdanie sądu I instancji. Oba sądy uznały, że umowa kredytu tej treści, nie określając warunków zmiany oprocentowania była od samego początku niezgodna z przepisami ustawy Prawo bankowe*.
 

LEX Linie Orzecznicze>>


Sąd przypomniał, że klauzula zmiennego oprocentowania nie może mieć charakteru blankietowego, lecz powinna dokładnie wskazywać okoliczności faktyczne usprawiedliwiające zmianę oprocentowania oraz relację między zmianą tych czynników, a rozmiarem zmiany stopy oprocentowania kredytu. Zwrócił też uwagę, że zapisy umowy pozwalały bankowi na dowolne ustalanie kursów kupna i sprzedaży waluty na potrzeby rozliczeń kredytowych, nie precyzując w żaden sposób warunków ich ustalenia.
Wyrok SA w Katowicach z dnia 19 stycznia 2018 r. I ACa 632/17 *

Więcej: Umowa kredytu frankowego zawierająca klauzule abuzywne jest nieważna >>
 

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.