Przepisy Prawa bankowego (art. 105 ust. 4) stanowią podstawę do tworzenia instytucji upoważnionych do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych stanowiących tajemnicę bankową. Informacje te udostępniane są bankom oraz podmiotom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów.
W projekcie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw zaproponowano wprowadzenie obowiązku wzajemnego udostępniania informacji pomiędzy biurami informacji gospodarczej a podmiotami powołanymi do gromadzenia informacji stanowiących tajemnicę bankową.
Te zmiany mogą być niekonstytucyjne - zwraca uwagę BIK. Zauważa, że biura informacji gospodarczej i rejestry kredytowe to podmioty komercyjne i narzucenie im takiego obowiązku musi zostać uzasadnione ważnym interesem publicznym, którego jednak opiniowany projekt nie wskazuje.
Biuro wytyka również wnioskodawcom, że projekt nie do końca precyzuje, jakie informacje mają być przekazywane pomiędzy ww. podmiotami. Według proponowanych przepisów biura informacji gospodarczej mają przekazywać instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 prawa bankowego informacje dotyczące zobowiązań pieniężnych dłużnika będącego konsumentem (bez dalszego wskazania zakresu informacji). Tymczasem w odwrotną stronę przekazywane mają być informacje o wierzytelnościach konsumenta powstałych z tytułu zawarcia umowy kredytu.
"Ta propozycja prowadzi raczej do dekompozycji zawartości informacyjnej zewnętrznych baz danych, a nie do jej scalenia" - podsumowuje BIK.