Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych będzie złożenie z wynikiem pozytywnym odpowiedniego egzaminu. Do egzaminu dopuszczone zostaną osoby, które posiadają wykształcenie odpowiadające wymaganiom określonym w stosownym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw gospodarowania przestrzenią i mieszkalnictwem (wydanym w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego) oraz odbyły praktykę zawodową dostosowaną do rodzaju i stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją. Przesłanka posiadania odpowiedniego wykształcenia będzie kwalifikowana przez komisje (np. analiza suplementu do dyplomu) a nie, jak to przewidują obowiązujące przepisy, nazwę kierunku studiów.

Praktyka zawodowa ma się odbywać pod kierunkiem patrona. Warunkiem jej zaliczenia będzie pełnienie funkcji technicznej w pracach projektowych lub pełnienie funkcji technicznej na budowie. Ponadto do praktyki zaliczać będzie się zaliczać między innymi wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w organach nadzoru budowlanego.

Z obowiązku złożenia egzaminu na uprawnienia budowlane zwolnieni będą absolwenci studiów wyższych prowadzonych przez uczelnię, która zawarła stosowaną umowę z właściwym organem samorządu zawodowego. 

Ważne! Praktyka zawodowa odbywana przez kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane będzie musiała spełniać kryteria jakościowe określone w standardach praktyki zawodowej. Opracowanie standardów praktyki zawodowej będzie zadaniem samorządu.

Nadawanie uprawnień budowlanych w zawodzie architekta
Projekt ustawy zakłada, że w zawodzie architekta nadawane będą uprawnienia budowlane pierwszego i drugiego stopnia. Ponadto uprawnienia drugiego stopnia będą mogły być rozszerzone o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi (jeżeli kandydat odbył dodatkową roczną praktykę na budowie i zdał stosowny egzamin) .

Uzyskanie uprawnień budowlanych pierwszego stopnia będzie wymagało:
1) ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie architektury,
2) odbycia półrocznej praktyki przy sporządzaniu projektów budowlanych w zakresie projektów inwestycyjnych oraz opracowań projektowych dotyczących architektury, wchodzących w skład projektu technicznego,
3) złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu pisemnego z przepisów prawa dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Uzyskanie uprawnień budowlanych drugiego stopnia będzie wymagało:
1) posiadania uprawnień budowlanych pierwszego stopnia w zawodzie architekta,
2) odbycia półtorarocznej praktyki zawodowej przy sporządzaniu projektów budowlanych w zakresie projektów inwestycyjnych oraz opracowań projektowych dotyczących architektury, wchodzących w skład projektu technicznego,
3) odbycia półrocznej praktyki zawodowej na budowie,
4) złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu ustnego z praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy technicznej lub rozwiązanie zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy lub kierowania robotami budowlanymi oraz omówienie wskazanych zagadnień z zakresu odbytej praktyki zawodowej.

Uprawnienia budowlane drugiego stopnia w zawodzie architekta będzie można uzyskać bez posiadania uprawnień budowlanych pierwszego stopnia. Powyższe będzie możliwe, jeżeli kandydat spełni wszystkie wymagania przewidziane dla osób ubiegających się o uprawnienia pierwszego i drugiego stopnia.

Ponadto uprawnienia budowlane w zawodzie architekta rozszerzone o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi będzie można uzyskać bez posiadania uprawnień pierwszego stopnia, pod warunkiem spełnienia wymagań w zakresie uprawnień pierwszego i drugiego stopnia oraz po odbyciu dodatkowej rocznej praktyki zawodowej na budowie i zdaniu stosownego egzaminu ustnego.

Ważne! Zgodnie z przepisami przejściowymi, postępowania kwalifikacyjne w sprawie uprawnień budowlanych wszczęte i niezakończone ostateczną decyzją, będą toczyć się na podstawie dotychczasowych przepisów.

Nadawanie uprawnień budowlanych w zawodzie inżyniera budownictwa
Projekt zakłada, że uprawnienia budowlane w zawodzie inżyniera budownictwa będą nadawane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń. Wnioskodawca zakłada, że uprawnienia będą nadawane w specjalnościach:
- konstrukcyjno-budowlanej,
- inżynieryjnej: mostowej, drogowej, kolejowej, kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, hydrotermicznej, wyburzeniowej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: telekomunikacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zgodnie z przepisem art. 34. projektowanej ustawy, uzyskanie uprawnień do projektowania bez ograniczeń będzie wymagało ukończenia studiów drugiego stopnia odpowiednich dla danej specjalności, odbycia rocznej praktyki przy projektowaniu oraz odbycia rocznej praktyki na budowie. Natomiast do projektowania w ograniczonym zakresie wymagane będzie ukończenie studiów pierwszego stopnia odpowiednich dla danej specjalności lub studiów drugiego stopnia pokrewnych dla danej specjalności, odbycia rocznej praktyki przy projektowaniu oraz odbycia rocznej praktyki na budowie.

Do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, kandydat będzie musiał legitymować się ukończeniem studiów drugiego lub pierwszego stopnia odpowiednich dla danej specjalności oraz odbyciem odpowiednio półtorarocznej lub trzyletniej praktyki na budowie. Z kolei do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wymagane będzie ukończenie:
- studiów drugiego stopnia odpowiednich dla danej specjalności lub
- studiów pierwszego stopnia odpowiednich dla danej specjalności i odbycie praktyki na budowie w wymiarze półtora roku lub
- studiów pierwszego stopnia pokrewnych dla danej specjalności i odbycie praktyki na budowie w wymiarze trzech lat,
albo odbycia praktyki na budowie w wymiarze czterech lat i posiadania:
- tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo
- dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
- w zawodach związanych z budownictwem określonych w stosownym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw gospodarowania przestrzenią i mieszkalnictwem (wydanym w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego), w zakresie odpowiednim dla danej specjalności.

Osoby ubiegające się o uprawnienia do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń, będą musiały legitymować się ukończeniem studiów drugiego stopnia odpowiednich dla danej specjalności, odbyciem rocznej praktyki przy projektowaniu oraz półtorarocznej praktyki na budowie. Z kolei osoby chcące uzyskać uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie będą musiały ukończyć studia pierwszego stopnia odpowiednie dla danej specjalności lub studia drugiego stopnia pokrewne dla danej specjalności, odbyć roczną praktykę przy projektowaniu oraz półtoraroczną praktykę na budowie.

Jeśli osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych w zawodzie inżyniera budownictwa bez ograniczeń, będzie miała uprawnienia budowlane w zawodzie inżyniera budownictwa w ograniczonym zakresie tej specjalności, to nie będzie musiała legitymować się odbyciem praktyki przy projektowaniu oraz praktyki na budowie.
 
Warto zaznaczyć, że przy ubieganiu się o nadanie uprawnień budowlanych w zawodzie inżyniera budownictwa w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane, egzamin zostanie ograniczony wyłącznie do zagadnień nieobjętych zakresem egzaminu obowiązującym przy ubieganiu się o już posiadane uprawnienia budowlane.  

Ważne! Zgodnie z przepisami przejściowymi, osoby które z dniem wejścia w życie ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzono ich przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów