Projekt ustawy, przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki, przewiduje nową profesję – audytora efektywności energetycznej.
W ubiegłym roku kształtowały się zasady funkcjonowania zawodu certyfikatorów energetycznych, w tym zaś rozpoczną się sejmowe prace nad zakresem kwalifikacji, obowiązków i uprawnień audytorów. Będą oni sporządzali audyt efektywności energetycznej różnych przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu zmniejszenie zużycia energii i ciepła przez podmioty publiczne, gospodarcze oraz osoby fizyczne. Audyt energetyczny ma być niezbędny w procedurze uzyskiwania tzw. białych certyfikatów, czyli dowodów wykonania prac modernizacyjnych, które prowadzą do zaoszczędzenia energii. Projekt przewiduje wymagania, jakie będzie musiała spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień. Ponadto prawo wykonywania nowego zawodu ma się uzyskiwać dopiero po wpisaniu do rejestru prowadzonego przez prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej. Zakłada się też, że na odmowę wpisu do rejestru będzie przysługiwało odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Źródło: Jerzy Kowalski 16 luty 2010 r.