Sejm 20 stycznia odrzucił sprzeciw Senatu wobec ustawy z 17 grudnia 2019 roku o rezerwach strategicznych. Jej projekt wpłynął do Sejmu 9 grudnia 2020 roku, a został uchwalony 17 grudnia. Senat proponował odrzucenie ustawy, ale Sejm ostatecznie przegłosował ustawę ponownie. Prezydent podpisał ustawę 5 lutego br. 

Co zmieni dla Agencji Rezerw Materiałowych, która odpowiada między innymi za logistykę dostaw szczepionki przeciwko Covid-19 do ponad 8 tys. punktów szczepień w całej Polsce?

 


Czytaj również: Szczepimy, ale przez brak procedur, bez pewności, że skutecznie >>

Powstanie nowa Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

Ustawa przewiduje, że Agencję Rezerw Materiałowych pozostającą w gestii ministra właściwego ds. energii zastąpi Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) nadzorowana przez premiera. Premier będzie nadawał jej statut oraz powoływał prezesa i jego zastępcę lub zastępców, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Odmiennie niż dotychczas, organizacja wewnętrzna oraz zakres zadań jednostek i komórek organizacyjnych będą określone w regulaminie ustalonym przez prezesa RARS. Zrezygnowano jednak z konieczności tworzenia jednostek terenowych w postaci oddziałów. Obecne dwa oddziały terenowe zostaną zlikwidowane. Jak wskazuje się w uzasadnieniu do projektu ustawy zmiana ta podyktowana jest m.in. potrzebą centralizacji zadań.  

Więcej zadań, mniej obowiązków

Ustawa poszerza zakres zadań, które do tej pory były realizowane przez ARM i zwiększa asortyment rezerw. Przewiduje możliwość utworzenia rezerw, które nie zostały ujęte w programie w sytuacji, gdy występuje brak albo znaczny deficyt określonych asortymentów. Ponadto RARS zyska możliwość udostępniania specjalistycznego sprzętu medycznego oraz technicznego – odpłatnie lub nieodpłatnie, np. na wsparcie celów społecznych lub przedsięwzięć gospodarczych, w szczególności związanych z budową, modernizacją lub remontem infrastruktury. Podstawowym trybem udostępniania rezerw strategicznych będzie decyzja premiera. Będą dodatkowe szczególne tryby udostępniania rezerw na potrzeby ministra obrony, spraw wewnętrznych, sprawiedliwości czy szefa ABW.  Rezerwy będą mogły być udostępniane w innych okolicznościach niż kryzysowe. RARS zyska też możliwości utrzymywania rezerw strategicznych na podstawie nowych rodzajów umów o pozostawaniu w gotowości do świadczenia usług.

Proponowane rozwiązania będą dotyczyły przedsiębiorców lub innych podmiotów niebędących przedsiębiorcami, którzy są właścicielami określonego asortymentu, mogącego stanowić rezerwy strategiczne, są producentami takiego asortymentu lub dysponują odpowiednią bazą magazynową, świadczą różnego rodzaju usługi, w szczególności szeroko rozumiane usługi transportowo-logistyczne, usługi polegające na oferowaniu przetworzenia określonych surowców na określone produkty, które mogą stanowić rezerwy strategiczne. Tymczasem w sytuacjach kryzysowych nowa agencja będzie mogła dokonywać szybkich zakupów z pominięciem przepisów o zamówieniach publicznych. 

Nowe zadania, nowe koszty

Jak czytamy w OSR w związku z wprowadzeniem ustawą nowych zadań należy przewidzieć konieczność wzrostu zatrudnienia.  Łącznie, po zbilansowaniu - będzie także następowała restrukturyzacja wewnętrzna  związana z likwidacją niektórych komórek - zatrudnienie ma się zwiększyć o 25 etatów. Przy założeniu ostatecznego kosztu pracodawcy w wysokości 7200 zł na jeden etat łączne koszty wyniosą 2 340 000 zł rocznie. Ponadto w związku z nowymi zadaniami w obszarze usług, przede wszystkich z zakresu logistyki (rozumianych jako możliwość pełnej obsługi logistycznej towarów w ramach rezerw strategicznych, tj. nie tylko ich magazynowania, ale także ich przywozu oraz dostarczania do odbiorców końcowych ARS zostanie doinwestowana.  W perspektywie 10 lat (w latach 2022–2031) będzie to łączna kwota 300 mln zł brutto, czyli 30 mln zł rocznie. Mają być przeznaczona m.in. na: poprawę zdolności do przechowywania towarów we własnych magazynach, w tym specjalistycznych, systemy informatyczne zarządzania przetrzymywanymi towarami, ich przywozem, przyjmowaniem i dostarczaniem, narzędzia wspomagające działania logistyczne (pojazdy, maszyny i urządzenia), a także na inne przedsięwzięcia umożliwiające świadczenie usług.