Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt wprowadza zmiany w kryteriach wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczące następujących zakresów świadczeń:

 1. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (wprowadzono dwa nowe przedmioty postępowania: świadczenia w zakresie chorób wewnętrznych oraz świadczenia w zakresie pediatrii);
 2. rehabilitacji leczniczej (premiowanie świadczeniodawców realizujących rehabilitację ogólnoustrojową w ośrodku lub oddziale dziennym, specjalizujących się w rehabilitacji dzieci);
 3. ratownictwa medycznego (dostosowanie do zmian wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw;
 4. transportu medycznego (określono kryteria dla nowego przedmiotu postępowania: świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego).

W pozostałych zakresach świadczeń zmiany mają charakter dostosowujący do obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W opinii ministerstwa zdrowia wejście w życie rozwiązań przewidzianych w projekcie ma poprawić zabezpieczyć dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach nowych świadczeń gwarantowanych.

Ekonomicznie zmuszą szpitale, by operowały zaćmę w trybie jednodniowym - czytaj tutaj>>

 


Zmiany dotyczą tylko nowych konkursów

Jak zaznacza ministerstwo zdrowia projektowane zmiany będą miały zastosowanie wyłącznie do nowych postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, właściwych dla nowych zakresów świadczeń.

Rozporządzenie nie zmienia warunków obligatoryjnie wymaganych od świadczeniodawców określonych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia wydanych na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

IOWISZ - za co punkty można otrzymać w ocenie inwestycji - czytaj tutaj>>

Punkty ujemne za brak opinii o celowości inwestycji

Najbardziej istotną zmianą dostosowującą jest zmiana wydawanej przez wojewodę albo ministra zdrowia opinii o celowości inwestycji, która podlega ocenie w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Taka opinia jest wydawana na wniosek lecznicy.

Powyższa nowelizacja wprowadziła szerszy dostęp do opiniowania celowości inwestycji dla podmiotów leczniczych przez poszerzenie zakresu działalności podmiotów leczniczych, determinującego możliwość ubiegania się o wydanie tej opinii.

Dotychczas obszar ten był ograniczony do wykonywania działalności leczniczej z zakresu leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej.

Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia - komentarz czytaj tutaj>>

W przypadku zakresów świadczeń, dla których nie były określone kryteria oceny ofert w zakresie opinii o celowości inwestycji, określono warunki zgodnie, z którymi w przypadku nieposiadania przez te podmioty ważnej pozytywnej opinii o celowości inwestycji dotyczącej podmiotu leczniczego, jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego utworzonych po dniu 12 lipca 2018 r. lub innej inwestycji wszczętej po tym dniu, przy pomocy których mają być udzielane świadczenia opieki zdrowotnej objęte przedmiotem postępowania, oferent może uzyskać punkty ujemne.

W stosunku do podmiotu leczniczego, jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, utworzonych w okresie po dniu 29 czerwca 2016 r. lub inwestycji wszczętej w tym czasie, opinie o celowości inwestycji albo opinie w sprawie protestu wydane na podstawie art. 95d w brzmieniu sprzed ww. nowelizacji, nadal zachowują swoją ważności – w związku z tym brak posiadania ważnej pozytywnej opinii albo brak ważnej pozytywnej opinii w sprawie protestu będzie skutkował otrzymaniem przez oferenta punktów ujemnych.

Nowe świadczenie, by pielęgniarki samodzielnie przyjmowały pacjentów - czytaj tutaj>>

 


Dwie nowe porady w przychodni

Projektowane rozwiązanie wprowadza zmiany dotyczące szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Związane jest to z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, wprowadzających m.in. poradę specjalistyczną – choroby wewnętrzne oraz poradę specjalistyczną – pediatria. Określono kryteria wyboru ofert dla wyżej wymienionych porad.


Mamy rekordowo dużo cięć cesarskich w Polsce - czytaj tutaj>>

Certyfikat przy badaniach płodu

Na wniosek prof. Marii Respondek-Liberskiej, wprowadzono w badaniach echokardiograficznych płodu, dodatkowe wymagania dotyczące personelu. Wpisano posiadanie certyfikatu wydawanego przez Polskie Towarzystwo Kardiologii Prenatalnej, potwierdzające umiejętność badania serca płodu.

Jednocześnie dokonano kilka zmian i poprawek redakcyjnych:

 • w części 4 „Świadczenia w zakresie diabetologii”, w kategorii Personel warunki dotyczące personelu lekarskiego otrzymały zwiększoną punktację;
 • w części 66 „Świadczenia w zakresie diabetologii/diabetologii dla dzieci: KAOS – Cukrzyca”, dokonano poprawki, polegającej na włączeniu warunku dotyczącego pielęgniarki – edukatora ds. diabetologii, do wspólnego wyboru z innymi ocenianymi warunkami dotyczącymi pielęgniarek;
 • w części 67 „Świadczenia w zakresie HIV/AIDS: KAOS – HIV”, w kategorii Personel warunki dotyczące personelu lekarskiego zostały zwiększone o 1 punkt.

 

Pacjenci prywatnie wydają pięć razy więcej pieniędzy na rehabilitację niż NFZ - czytaj tutaj>>

 

Zmiany w rehabilitacji leczniczej dla dzieci

Projekt zakłada także zmiany w rehabilitacji leczniczej. W części dotyczącej rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku lub oddziale dziennym na dodatkowe punkty w konkursach ofert przeprowadzanych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia będą mogły liczyć placówki realizujące rehabilitację ogólnoustrojową w ośrodku lub oddziale dziennym, specjalizujących się w rehabilitacji dzieci.

Premiowane będzie posiadanie lekarza specjalistę neurologii dziecięcej oraz kompleksowe udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza dla dzieci.

Zdaniem ministerstwa zdrowia zaproponowane zmiany powinny przyczynić się do zapewnienia właściwej dostępności dla świadczeń dla populacji dziecięcej.

Upaństwowienie ratownictwa medycznego jednak 3 miesiące później - czytaj tutaj>>

Zmiany w ratownictwie medycznym

Zmienią się także szczegółowe kryteria wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju ratownictwo medyczne. Te kryteria podzielone zostały na część wspólną – właściwą dla wszystkich przedmiotów postępowań w danym zakresie (obejmującą m.in. takie kryteria jak: ciągłość, dostępność, jakość – wyniki kontroli i inne nieprawidłowości, posiadanie certyfikatu ISO), oraz szczęść szczegółową – zawierającą kryteria właściwe dla danego przedmiotu postępowania.

Projekt zakłada zmiany kryteriów oceny ofert w części dotyczącej wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego w urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej oraz urządzenie do przenoszenia pacjenta siedzącego o nośności co najmniej 170 kg z systemem trakcyjnym umożliwiającym zsuwanie pacjenta po schodach mają wyłącznie charakter techniczny.

Jak wyjaśnia resort zmiany te polegają na przeniesieniu wskazanych kryteriów z kryterium oceny dla poszczególnych zakresów, do tabeli nr 2 zawierającej część wspólną dla ratownictwa medycznego. W ocenie resortu niezasadne jest różnicowanie punktowe tego samego elementu oceny pomiędzy specjalistyczne i podstawowe zespoły ratownictwa medycznego.

W kryterium dotyczącym ciągłości, doprecyzowano oceniany warunek dotyczący kontynuacji przez świadczeniodawcę udzielania świadczeń, przez wskazanie, iż dotyczy on realizacji procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach rejonu operacyjnego, którego dotyczy to postępowanie. Nowe brzmienie jest konsekwencją wprowadzonej definicji rejonu operacyjnego w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

Transport międzyszpitalny ma być dodatkowo płatny - czytaj tutaj>>

Pomoc doraźna i transport sanitarny

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany poprzez dodanie nowego świadczenia gwarantowanego w postaci: świadczenia udzielanego przez zespół transportu medycznego.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego zostały wyodrębnione warunki realizacji świadczeń gwarantowanych udzielanych przez zespół transportu medycznego.

Przepisy projektowanego rozporządzenia, wprowadzają warunki kryterialne dla nowego produktu kontraktowego, tj. świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego, na wzór warunków określonych dla świadczeń udzielanych przez Zespół sanitarny typu „N.

W projekcie rozporządzenia określono szczegółowo warunki kryterialne dotyczące:

 1. personelu mającego wykonywać medyczne czynności ratunkowe;
 2. czasu dotarcia personelu na miejsce udzielania świadczeń;
 3. posiadania certyfikatu ISO 9001 systemu zarządzania jakością;
 4. wyników kontroli;
 5. realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w dniu złożenia oferty w ramach danego zakresu świadczeń i obszaru którego dotyczy postępowanie (ciągłość realizacji umowy);
 6. warunków premiujących realizację umowy w rodzaju ratownictwo medyczne przez okres co najmniej 3 lat w ciągu 5 lat od dnia ogłoszenia postepowania, co ma na celu premiowanie  kompleksowego doświadczenia świadczeniodawców w tym obszarze  (kompleksowości udzielanych świadczeń);
 7. obliczenia ceny zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia;

Zgodnie z projektem premiowane mają być zespoły, w których w skład wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarkę systemu lub ratownika medycznego, posiadające 3-letni staż pracy.

Premiowany jest również procentowy udział zespołów transportu medycznego realizujących świadczenia w ramach danego zakresu świadczeń w składzie 3-osobowym przez osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, który wynosi co najmniej 51%. Oznacza to, że w ramach wszystkich zespołów, którymi dysponuje dany podmiot, co najmniej ¼ stanowią wykwalifikowany skład 3-osobowy.

Istotne znaczenie dla prawidłowej realizacji świadczenia, ma również czas dotarcia zespołu transportu medycznego na miejsce wezwania, w celu realizacji międzyszpitalnego transportu medycznego, w przypadku konieczności natychmiastowego wykonania świadczeń.

Dlatego dodano warunek, zgodnie z którym premiowane mają być świadczenia, w których czas dotarcia na miejsce został określony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.