Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej ma być odpowiedzią na zmiany w ustawie wprowadzającej zmiany w systemie IOWISZ. We wtorek prezydent podpisał nowelizację przepisów dotyczących m.in. opiniowania inwestycji dla podmiotów leczniczych - tzw. Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ).

Projekt jest legislacyjną konsekwencją ww. ustawy. Celem rozporządzenia jest umożliwienie przejrzystego procesu wydawania opinii o celowości inwestycji przez wojewodę oraz ministra właściwego do spraw zdrowia, które będą miały kluczowe znaczenia dla rozwoju ochrony zdrowia w Polsce. Forumularz zawarty w rozporządzeniu dedykowany jest wyłącznie inwestycjom o charakterze odtworzeniowym (tzn. pozostającym bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej).

Algorytm podany w rozporządzeniu

Proponuje się, aby całkowity wynik punktowy dla projektu inwestycji był wyliczany zgodnie z podanym w rozporządzeniu algorytmem. To ma zapewnić odpowiedni udział w wyniku punktowym wszystkich kryteriów oceny inwestycji i przyczynić się do premiowania projektów zgodnych z priorytetami w wielu obszarach jednocześnie, a jednocześnie wykluczyć możliwość uzyskiwania pozytywnych opinii o celowości inwestycji przez projekty niezgodne z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej.

W projektowanym rozporządzeniu określa się graniczny próg punktowy pozwalający na uzyskiwanie pozytywnej opinii o celowości inwestycji. Takie rozwiązanie – według ministerstwa zdrowia - ma pozwolić na uzyskiwanie pozytywnych ocen tylko przez projekty pożądane z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia, tj. przede wszystkim z zgodne z priorytetami zdrowotnymi.

Konieczność wydania tego rozporządzenia jest związana z ukonstytuowaniem drugiego – obok dotychczasowego – formularza instrumentu dedykowanego wyłącznie inwestycjom o charakterze odtworzeniowym (tzn. pozostającym bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej).

Formularz będzie wykorzystywany przez wojewodów (a w określonych przypadkach – ministra właściwego do spraw zdrowia) przy wydawaniu opinii o celowości inwestycji. Przed wydaniem opinii na temat celowości inwestycji wypowiedzą się także oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wnioskodawca będzie mógł uzupełnić składany wniosek o dokumenty niewymienione w rozporządzeniu, ani wprost w ustawie. Celem takiego rozwiązania jest, aby umożliwić wnioskodawcy poparcie informacji, o których wnioskodawca oświadcza w formularzu (poprzez punktowanie w ramach dokonywanej introspekcji), odpowiednimi dokumentami.

W ten sposób umożliwia się uwiarygodnienie tych informacji i przedstawienie ich w odpowiednim kontekście, który nie zawsze można oddać właściwie i w pełni i w samym formularzu Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (np. ze względu na ograniczenie ilości znaków w poszczególnych komórkach wniosku). Działanie takie może pozwolić na uzyskanie pozytywnej (w znaczeniu bardziej pozytywnej) oceny jakiegoś elementu złożonego wniosku, lub wniosku jako całości, poprzez uczynienie go bardziej przekonującym, niż w sytuacji gdyby takich załączników nie przedstawiono. W tym też sensie przewidziana możliwość dołączania dokumentów nieokreślonych w rozporządzeniu ani w ustawie, posiada walor, czy też potencjał, by zachęcać wnioskodawców do składania wniosków możliwie najwyższej jakości. W szczególności mogą to być informacje, stanowiące „program medyczny” planowanej inwestycji - zbiór analiz oraz danych określających potrzeby oraz możliwości w zakresie świadczeń medycznych.