Skierowany na początku kwietnia do konsultacji projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych budzi kontrowersje wśród samorządów. Co prawda nie został jeszcze oceniony negatywnie, ale przedstawiciele strony samorządowej nie kryli podczas posiedzenia Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnej swojego niezadowolenia. Opracowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt nie zyskał też pozytywnej oceny Zarządu Związku Miast Polskich, który omawiał go na ostatnim swoim posiedzeniu. Zdaniem samorządów rząd nie powinien regulować wynagrodzeń w ochronie zdrowia, bo robi to wybiórczo.

Czytaj również: Pieniądze na podwyżki nie dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia >>

 

Nie ma źródeł finansowania

W ocenie Zarządu ZMP przewidziane w nim rozwiązania nie prowadzą do rozwiązania zasadniczych i kluczowych problemów związanych z finansowaniem i funkcjonowaniem służby zdrowia. - Nowelizacja nie wskazuje źródeł sfinansowania podwyżek (poza źródłem finansowania regulacji wynagrodzeń dla stażystów i rezydentów) – czytamy w stanowisku Zarządu Związku Miast Polskich.

Ta negatywna ocena została powtórzona przez stronę samorządową KWRiST podczas posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST.

Redakcja LEX: Kwiecień 2022 r. z ochroną zdrowia >

- Podwyższenie stawek minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie powodowało przeszacowanie wartości kontraktów osób zatrudnianych na umowach cywilnoprawnych - mówiła Bernadeta Skóbel, radca prawny Związku Powiatów Polskich - Dla samorządów jest to bardzo istotny problem, którego Ministerstwo Zdrowia standardowo unika - dodała.

- Ta ustawa jest też główną, najważniejszą i największą wartościowo ustawą ostatnich lat – mówił podczas posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia KWRiST Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia zapewniając, że rząd posiada pełne zabezpieczenie na jej realizację. Wszystkie wynagrodzenia w ochronie zdrowia mają zabezpieczenie w środkach, które są w systemie ochrony zdrowia – dodawał.

Jak pisaliśmy w Prawo.pl, podwyżki mają być sfinansowane z przychodów z tytułu zmiany w rozliczaniu składki zdrowotnej.

 

Podwyżki nie dla wszystkich zatrudnionych

- Projekt nie definiuje też wprost charakteru podwyżek dla pracowników działalności innej niż podstawowa. Projekt (przewiduje finansowanie podwyżek u pracowników działalności podstawowej, ale tylko tych zatrudnionych na umowę o pracę, a w obecnej chwili w podmiotach leczniczych znaczna część personelu pracuje w oparciu o umowę kontraktową), nie zabezpiecza wzrostu pochodnych od wynagrodzeń zasadniczych, tj. dodatków za wysługę lat, dodatków naukowych, dodatków funkcyjnych itp., nie przewiduje wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracji czy kadry zarządzające - pisze ZMP.

Andrzej Kalata, starosta Powiatu Żywieckiego zaapelował do Ministerstwa Zdrowia, aby rząd przestał regulować wynagrodzenia w służbie zdrowia. - Zostawcie to pracodawcom. Nie starajcie się aż tak nam pomagać. Taka jest moja propozycja, a jeżeli już musicie, to bierzcie pod uwagę także pracowników kontraktowych, a nie tylko zatrudnionych na umowę o pracę – mówił.

Jak pisaliśmy w Prawo.pl, dyrektorzy szpitali przede wszystkim zwracają uwagę, że proponowana przez rząd podwyżka nie obejmie pracowników administracyjnych, informatyków, elektryków i pozostałego personelu pomocniczego. Dyrektorzy szpitali zwracają uwagę, że tak nie może być, bo bez nich system nie jest w stanie funkcjonować.

Czytaj też: Zmiany w wynagrodzeniach pracowników podmiotów leczniczych od 1 lipca 2022 r. >

Ministerstwo realizuje uzgodnienia ze związkami

- Projekt ustawy ma na celu dokonanie zmian w ustawie z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych w taki sposób, aby wprowadzić do porządku prawnego ustalenia z reprezentatywnymi organizacjami związków zawodowych i reprezentatywnymi organizacjami pracodawców – informował Jakub Bydłoń, dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego, Ministerstwo Zdrowia, na posiedzeniu Zespołu ds Ochrony Zdrowia KWRiST. Przypomnijmy, że Zespół do Spraw Ochrony Zdrowia Rady Dialogu Społecznego podpisał w ubiegłym roku porozumienie z ministrem zdrowia w sprawie podwyżki płac od 1 lipca 2022 roku, ale bez udziału protestujących pod kancelarią premiera. Ministerstwo Zdrowia zapisy porozumienia przełożyło już na projekt nowelizacji ustawy.  

Najważniejsze projektowane zmiany dotyczą załącznika do ustawy,  który na nowo określi podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy oraz nowe wysokości współczynników pracy. Procentowo najwyższe podwyżki otrzymają pielęgniarki z wykształceniem średnim.

 

 

Po drugie projekt zobowiązuje podmiot leczniczy będący pracodawcą do określenia w umowie o pracę każdego pracownika objętego zakresem ustawy informacji o grupie zawodowej, do której powinien zostać przypisany w związku z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanym stanowisku pracy.

Po trzecie, za sprawą zmiany brzemienia art. 5 poziom wynagrodzeń pracowników innych niż pracownicy działalności podstawowej ma być powiązany ze średnim wzrostem wynagrodzeń w danym podmiocie leczniczym.  

Nowe zasady wynagradzania mają obowiązywać od 1 lipca 2022 roku.