Rozwiązania te wprowadza nowelizacja ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

Dobry Samarytanin, czyli bezpieczeństwo medyka

Tzw. ustawa "o dobrym Samarytaninie" zapewnić ma m. in: bezpieczeństwo prawne dla lekarzy walczących z Covid-19. -Jeżeli ten błąd będzie miał charakter nieumyślny, nie będzie miał charakteru takiego oczywistego zaniedbania, wtedy jest wyłączony rygor sankcji karnej - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski.

W czasie epidemii ma następować wyłączenie odpowiedzialności karnej za określone czyny, popełniane przez osoby wykonujące zawód medyczny, gdy działania lecznicze są podejmowane w celu zwalczania epidemii COVID - 19 (np. w sytuacji realizacji świadczeń przez osoby, które w warunkach nieepidemicznych nie udzielałyby tych świadczeń – vide udzielanie świadczeń przez lekarzy w trakcie specjalizacji, czy lekarzy specjalistów w innych niż posiadana przez nich specjalizacja).

 


Natomiast, jeśli osoba wykonująca zawód medyczny doprowadzi do śmierci pacjenta lub do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pacjenta, "naruszy czynność narządu ciała lub doprowadzi do rozstroju zdrowia lub też narazi człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu" w wyniku rażącego nadużycia uprawnień lub rażącego niedopełniania obowiązków, to będzie podlegała odpowiedzialności karnej.

Kary za nienoszenie maseczek

Ustawa przewiduje też objęcie penalizacją nieprzestrzegania zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków zawartych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, także osoby zdrowe.
Doprecyzowano też istniejące przepisy, by uniknąć wątpliwości interpretacyjnych w kwestii ustanawiania obowiązku stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów, w tym nakazu zasłaniania nosa i ust czy też noszenia rękawiczek. Doprecyzowano także katalog ograniczeń, obowiązków i nakazów, jakie mogą być nałożone przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.

Ustawa zakłada też wydłużenie okresu realizacji recept na leki, które są obecnie niedostępne, wzmocnienie kompetencji wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego oraz wydłużenie okresu realizacji recept do 150 dni od dnia wystawienia na leki, które są obecnie niedostępne. 150 dni, czyli 5 miesięcy, to tyle, jak uzasadniono, ile może trwać tzw. sezon grypowy.

Skierowania od pracy i dodatki za walkę z pandemią

Samorządy zawodów medycznych mają przekazywać, na wniosek wojewody albo ministra zdrowia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, wykaz osób wykonujących zawody medyczne, które mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii, zawierający: imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania i numer prawa wykonywania zawodu medycznego, jeżeli został nadany.

Będą też specjalne gratyfikacje - dodatkowe 100 proc. wynagrodzenia za czas kwarantanny i izolacji dla medyków (dotychczas było to plus 50 proc.). Projekt przewiduje też możliwość pracy na kwarantannie za zgodą pracodawcy.

Czytaj: Wszystkie siły do walki z pandemią i rosnące zagrożenia dla innych pacjentów>>

Do pracy przy walce z koronawirusem skierowani będą mogli być też studenci kierunków przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, doktoranci w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinach naukowych: nauki medyczne, nauki farmaceutyczne i nauki o zdrowiu, osoby kształcące się w zawodzie medycznym oraz osoby mające wykształcenie w zawodzie medycznym, które ukończyły kształcenie w tym zawodzie w okresie ostatnich 5 lat.