Zmiany te zapowiada projekt rozporządzenia MZ z 10 listopada w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.  Jak podaje Ministerstwo Zdrowia obowiązujące rozporządzenie wymaga aktualizacji i dostosowania rozwiązań do rzeczywistych potrzeb i warunków udzielania świadczeń.

Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego (ZLU), których dotyczą te przepisy, to:

 • szpitale uzdrowiskowe;
 • sanatoria uzdrowiskowe;
 • szpitale uzdrowiskowe dla dzieci i sanatoria uzdrowiskowe dla dzieci;
 • przychodnie uzdrowiskowe;
 • zakłady przyrodolecznicze;
 • szpitale i sanatoria w urządzonych podziemnych wyrobiskach górniczych

 

Odpowiednia liczba pokoi dla osób z niepełnosprawnością

Co najmniej 2 proc. ogólnej liczby pokoi oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w ZLU, który udziela całodobowych i stacjonarnych świadczeń, będzie musiało być dostępnych dla osób z niepełnosprawnością, w tym dla poruszających się na wózkach. Projekt definiuje, czym jest pomieszczenie higieniczno-sanitarne: pomieszczenie wyposażone co najmniej w miskę ustępową, umywalkę, dozownik z mydłem w płynie, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia, pojemnik na zużyte ręczniki oraz natrysk. Określa także definicje pokoju łóżkowego, gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, pomieszczenia higieniczno-sanitarnego zbiorowego czy pomieszczenia porządkowego. Inne planowane zmiany to np. obowiązek co najmniej jednej łazienki dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością w przychodni uzdrowiskowej.

Czytaj także na Prawo.pl: Większość skarg na brak dostępności nie jest rozstrzygana

Najtrudniej będzie uzdrowiskom niezmodernizowanym

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP dr Jan Golba przypomina, że już w 2017 r. ministerialny Zespół do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego proponował dokładnie takie samo rozwiązanie, aby 2 proc. pokoi i łazienek było dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Spodziewamy się, że ten wymóg już obecnie spełnia wiele uzdrowisk, ale niektóre w ogóle nie będą miały takiej możliwości. Szczególnie uzdrowiska, które nie są zmodernizowane np. Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Krynica, które ma stare obiekty, gdzie trudno będzie im spełnić ten warunek - mówi. Prezes przyznaje, że 2 proc. to nie jest dużo. W skali dużego obiektu, który ma np. 300 miejsc, zaledwie 6 pokoi będzie musiało być dostosowanych. 

Wiele zależy od profilu danego uzdrowiska. Uzdrowisko Ciechocinek S.A. przeznaczone jest głównie dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową i ma dostępne pokoje. – Jednak wymóg nie jest wysoki, bo nawet w naszym najmniej zmodernizowanym obiekcie na osiemdziesiąt kilka miejsc, należałoby mieć dostosowane ok. półtora pokoju, gdybyśmy mieli wyliczyć tak dokładnie – mówi Karolina Miecielska, kierownik biura obsługi kuracjuszy w Uzdrowisku Ciechocinek S.A.

Zwraca też uwagę na inny kłopotliwy przepis, który jak mówi, traktuje uzdrowiska jak kilkugwiazdkowe hotele. Mianowicie projekt rozporządzenia planuje wprowadzić obowiązek ręczników papierowych i dozowników na mydło w łazienkach przy pokojach kuracjuszy. – Nie spotkałam się z takim rozwiązaniem w żadnym hotelu. Oczywiście wymóg ten jest konieczny np. w łazienkach ogólnodostępnych, ale my wyposażamy naszych kuracjuszy w ręczniki materiałowe. Zapewnienie dodatkowo ręczników papierowych, wygeneruje sporo większe koszty – zaznacza. Jak dodaje, na pewno uzdrowisko zgłosi taką uwagę w konsultacjach publicznych projektu.

Dostosowanie bez terminu, ale mogą być problemy z kontraktem z NFZ

Jak wskazuje MZ, w projekcie rozporządzenia odstąpiono od dotychczasowego wskazania terminu dostosowania się ZLU do nowych wymogów w nim zawartych. Resort podkreśla, że większość placówek uzdrowiskowych spełniała wymogi rozporządzenia z 2012 r. - W przypadku zakładów lub urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, które nie będą mogły spełnić warunków określonych w projektowanym rozporządzeniu z uwagi na ich lokalizację w obiektach wpisanych do rejestru zabytków albo objętych ochroną konserwatorską, co w zasadzie wyklucza możliwość ingerowania w struktury obiektu, wprowadzono instytucję odstępstw od wymagań – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

 


Na odstępstwo musi zgodzić się państwowy wojewódzki inspektor sanitarny. Podkreślono, że odstępstwa nie mogą negatywnie wpływać na udzielanie świadczeń w uzdrowiskach.

Jednak brak terminu na dostosowanie wcale niekoniecznie pomoże uzdrowiskom, które nie mają jeszcze dostępnych pokoi dla osób z niepełnosprawnościami. – NFZ zapewne będzie już tych warunków wymagał i przy kontraktacji świadczeń będzie to na pewno rozliczane – mówi Jan Golba. Jeśli obiekt uzdrowiska nie spełnia warunków technicznych, nie ma szans, żeby mógł zawrzeć kontrakt z NFZ. 

Przepisy nadal aktualne w zakresie dostępności uzdrowisk

W projektowanym rozporządzeniu nadal pozostaną aktualne dotychczasowe przepisy:

 • szpital uzdrowiskowy i sanatorium uzdrowiskowe w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym powinny mieć co najmniej jedną łazienkę dostosowaną dla osób na wózkach;
 • dojście do pijalni uzdrowiskowej powinno być utwardzone i zapewnić możliwość poruszania się osobom na wózkach;
 • wzdłuż tężni powinny być wybudowane trakty spacerowe z ławkami, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach, w pobliżu tężni powinna być dostępna toaleta;
 • na terenie parku można wyznaczyć ścieżki rowerowe, które powinny być utwardzone,  umożliwiając poruszanie się osób pieszych oraz z niepełnosprawnością. Na terenie parku powinna być dostępna toaleta;
 • dojście do urządzonego odcinka wybrzeża morskiego powinno umożliwiać poruszanie się osobom na wózkach;
 • pomieszczenia przy basenie powinny być dostępne dla osób na wózkach;
 • wejście do basenu powinno zapewniać możliwość wejścia osobom o ograniczonej sprawności oraz z niepełnosprawnością.

Inne zmiany dla uzdrowisk

Projekt rozporządzenia m.in. rozszerza też obowiązek wyposażenia stanowiska wzmożonego nadzoru kardiologicznego o aparat EKG oraz butle z tlenem. W szpitalach uzdrowiskowych dla dzieci będzie musiała być wyposażona świetlica (pokój zabaw). Zamiast pojęcia separatka obowiązywać będzie izolatka.

Rezygnuje się z dwóch oddzielnych pojęć - z gabinetu lekarskiego i gabinetu zabiegowego na rzecz gabinetu diagnostyczno-zabiegowego przy jednoczesnym określeniu jego warunków.

Zrezygnowano natomiast z wymogu zapewnienia w zakładzie przyrodoleczniczym sali wypoczynkowej po zabiegach oddzielnej dla mężczyzn i kobiet z miejscami leżącymi. – Teraz ma to być miejsce umożliwiające wypoczynek, bez podziału na płeć z miejscami siedzącymi. To będzie duże ułatwienie dla uzdrowisk. Wcześniejszy wymóg był nie do końca trafny, gdyż najczęściej kuracjusze i tak wypoczywają w swoich pokojach – mówi Karolina Miecielska.

Zakład będzie musiał zapewnić takie miejsca odpowiednio do rodzajów i liczby stanowisk zabiegowych oraz mieć co najmniej jedną salę wypoczynkową umożliwiającą wypoczynek po zabiegach w pozycji leżącej lub siedzącej, zgodnie ze wskazaniami medycznymi (przy kąpielach mineralnych oraz kąpielach i zawijaniach peloidowych). Jak wskazuje ustawodawca w uzasadnieniu dokonano racjonalizacji przepisów.

Rozporządzenie ma wejść w życie 3 miesiące od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.