Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej 29 listopada 2019 r. podjęło stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. 

Samorząd lekarski, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, o którym poinformował podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Pan Leszek Skiba pismem z dnia 22 listopada 2019 r., znak: PT7.8100.1.2019.603.KWA, podtrzymało swoją opinię zawartą w Stanowisku Nr 82/19/P-VIII z dnia 23 sierpnia 2019 r.

 

Na paragonie: "usługa medyczna"

Już w sierpniu bieżącego roku Prezydium NRL zgłosiło swoje wątpliwości do pomysłu zobowiązania do zamieszczenia na paragonie fiskalnym nazwy wykonanej usługi w sposób pozwalający na jej jednoznaczną identyfikację.

" Należy zauważyć, że w przypadku usług świadczonych przez lekarzy i lekarzy dentystów identyfikację świadczonych usług medycznych zapewnia nałożony na każdego lekarza i lekarza dentystę obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej, zawierającej szczegółowy zapis wykonanych procedur" - podkreśla NRL.

Kasy fiskalne online dla lekarzy od stycznia 2020 r. - czytaj tutaj>>

Ponadto Prezydium zwraca również uwagę, że szczegółowe opisywanie na paragonie fiskalnym usług wykonanych w ramach prowadzonej praktyki lekarskiej rodzi poważane zastrzeżenia z uwagi na obowiązek zachowania przez lekarza tajemnicy lekarskiej oraz zapewnienia ochrony
danych osobowych pacjentów. Zamieszczenie na paragonie szczegółowego wyliczenia wykonanych procedur mogłoby narazić pacjenta na ujawnienie tajemnicy lekarskiej i jego danych osobowych osobom nieuprawnionym.

W związku z powyższym w przypadku usług medycznych zasadne jest, aby na paragonie fiskalnym wystarczające było wpisanie nazwy: „usługa medyczna” z dodatkowym oznaczeniem czy jest to usługa zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Prezydium NRL ponownie zgłosiło  wątpliwości dotyczące § 11 ust. 1 projektu, który zobowiązuje lekarzy i lekarzy dentystów do zamieszczenia na paragonie fiskalnym nazwy wykonanej usługi w sposób pozwalający na jej jednoznaczną identyfikację (w poprzedniej wersji projektu powyższe określał §13 ust. 1).