Wprowadzenie systemu kas fiskalnych online przewiduje projekt nowelizacji ustawy o VAT. Nowe kasy umożliwią przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas o każdej zaewidencjonowanej transakcji, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości podstawy opodatkowania i kwot podatku należnego, stawki podatku, rodzaj towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy.


MF oszacował, że dla przedsiębiorstw koszt zakupu kasy online wyniesie 1800 zł, a utrzymanie dostępu do internetu ok. 600 zł rocznie. 
Projekt tymczasem przewiduje refundację kosztów zakupu kas online w wysokości 90 proc. ceny (bez podatku), ale nie więcej niż 700 zł. Rozwiązanie to ma promować kasy online do prowadzenia ewidencji sprzedaży (do podatników, którzy nabyli kasy przed wejściem w życie ustawy będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy). Minister finansów będzie mógł w rozporządzeniu podnieść tę kwotę refundacji. Koszty dostępu do sieci nie będą jednak refundowane.

Projekt wprowadza też kary pieniężne w wysokości 300 zł za brak poddania kasy obowiązkowemu  przeglądowi technicznemu. 

Według Ministerstwa Finansów wprowadzenie kas online wymusi bardziej rzetelną ewidencję sprzedaży, wzmocniona zostanie też jej kontrola. 

Więcej na temat przyjętego projektu ustawy wprowadzającego kasy fiskalne on-line czytaj tutaj>>