Wprowadzenie systemu kas fiskalnych online przewiduje projekt nowelizacji ustawy o VAT. Nowe kasy umożliwią przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas o każdej zaewidencjonowanej transakcji, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości podstawy opodatkowania i kwot podatku należnego, stawki podatku, rodzaj towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy.

Czytaj: Od 2018 roku online`owe kasy fiskalne >>

W większości branż obok kas on-line dopuszczone ma być stosowanie dotychczasowych kas fiskalnych, z elektronicznym i papierowym zapisem kopii. Kasy z papierowym zapisem kopii będą mogły być nabywane do 31 grudnia 2018 r., a te z elektronicznym do 31 grudnia 2022 r.

Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz >>

W branżach podwyższonego ryzyka występowania nieprawidłowości  kasy online będą jednak obowiązkowe. Według MF należą do nich  sprzedaż paliw oraz usługi:
- naprawy pojazdów silnikowych w tym wymiany i naprawy opon, ich zakładanie, bieżnikowanie i regenerowanie;
-  krótkiego zakwaterowania;
- związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym sezonowo;
-  fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne;
- budowlane;
-  opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów;
- prawnicze;
- związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu).

W branży sprzedaży paliw i  naprawy pojazdów kasy on-line mają już być obowiązkowe od 1 stycznia 2019 r., gastronomii i zakwaterowania od 1 lipca 2019 r., a usług fryzjerskich, kosmetycznych, medycznych, prawniczych i budowlanych od 1 stycznia 2020 r.

MF oszacował, że dla przedsiębiorstw koszt zakupu kasy on-line wyniesie 1800 zł, a utrzymania dostępu do internetu ok. 600 zł rocznie.
Projekt tymczasem przewiduje refundację kosztów zakupu kas online w wysokości 90 proc. ceny (bez podatku), ale nie więcej niż 700 zł. Rozwiązanie to ma promować kasy online do prowadzenia ewidencji sprzedaży (do podatników, którzy nabyli kasy przed wejściem w życie ustawy będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy). Minister finansów będzie mógł w rozporządzeniu podnieść tę kwotę refundacji. Koszty dostępu do sieci nie będą jednak refundowane.

Projekt wprowadza też kary pieniężne w wysokości 300 zł za brak poddania kasy obowiązkowemu  przeglądowi technicznemu.

Według Ministerstwa Finansów wprowadzenie kas online wymusi bardziej rzetelną ewidencję sprzedaży, wzmocniona zostanie też jej kontrola.